Friday, December 2, 2011

קריאה במורה נבוכים של הרמב"ם - סיכום


סדר ספרים של הרמב"ם:
·         פרוש המשנה.
·         משנה תורה.
·         מורה נבוכים.
פירוט על כתיבתו של הרמב"ם:
·         פירוש המשנה: ספר ראשון של הרמב"ם שנכתב, נכתב בערבית, הבהרות משמעות במשנה.
·         המשנה: נכתבה בשנת 200 על ידי רבי יהודה הנשיא. את "פירוש המשנה" כותב הרמב"ם,
אחרי שנכתב המשנה חוברו שני התלמודים.
·         "משנה תורה": הספר נכתב על ידי הרמב"ם במטרה להנגיש ולקרב את ההלכה לאדם. בתקופת הרמב"ם האדם לא יכול היה להשתמש במשנה כהלכה. הוא היה חייב לראות מה כתבו החכמים בגמרא, בספרות הגאונים וכו'. הרמב"ם טען ש"משנה תורה" מספק לאדם קובץ חוקים מלא.
·         "משנה תורה" כתוב בצורה פשוטה המגיעה לכל הציבור הרחב.
·         "מורה נבוכים": הרמב"ם יוצא מדרכו ומסבך את כתביו.
עיסוקי הרמב"ם
·         כתיבת "משנה תורה": פירוש המשנה. זה המשמעות עבור הדת.
·         "מורה נבוכים" של הרמב"ם: הפילוסופיה של הרמב"ם. זה המשמעות עבור הפילוסופיה.
·         כתיבת איגרות: איגרת השמד, איגרת תימן, איגרת רב פנחס הדיין, אגרת תחיית המתים (אגרת קלאסית, מחזק את הטענה שהוא מאמין בתחיית המתים)
·         כתיבת ספרי רפואה – עיסוק שולי של הרמב"ם.
ביוגרפיה של הרמב"ם:
·          הרמב"ם מגיע למשפחה בעלת יחוס גבוה.
·         הרמב"ם עבר בארץ ישראל: חשב שיהיה נח כי לא היו שם מוסלמים, אך לא היה שם נח.
·         נסע למצרים: היה שנתיים באלכסנדריה והשתכן בכפר ליד מצרים.
·         איך הרמב"ם היה כל כך פורה אינטלקטואלית בזמן שהיה בדרכים בחוסר תנאים? ההנחה היא שהיה לו זכרון פנומנלי ולא היה זקוק לספרים איתו.


סיכומים של נושאים במורה נבוכים של הרמב"ם:

הרמב"ם והפילוסופיה
ההסתרה – מורה נבוכים של הרמב"ם כחיבור אזוטרי
הקדמה למורה נבוכים של הרמב"ם
הרציונאליזם של הרמב"ם
תפיסת הרמב"ם את אלוהים
תורת ההשגחה של הרמב"ם
תיאודיצאה אצל הרמב"ם
הרמב"ם על סיפור איוב
הגאולה על פי הרמב"ם
הנבואה על פי הרמב"ם
הנבואה על פי הרמב"ם - המשך
שלמויות הנבואה על פי הרמב"ם
תפיסת הרמב"ם על רקע תפיסת המדע בימי הביניים
העוז, הכוח המשער והחזיון בתפוסת הנבואה של הרמב"ם
תפיסת המצוות של הרמב"ם
תפיסת האדם של הרמב"ם
משמעות המצוות על פי הרמב"ם
הלכות תשובה של הרמב"ם
משל הארמון של הרמב"ם
הרמב"ם: הכניסה לפרדס
תפיסת האלוהים של הרמב"ם
הרמב"ם על הרצון
שאלת המוות אצל הרמב"ם
השכל הפועל על פי הרמב"ם
הוכחות לקיום האל של הרמב"ם
הרמב"ם - החוכמה והשלמות האנושית
חטא גן העדן על פי הרמב"ם
ספר המדע
פרויקציה במורה נבוכים של הרמב"ם
קריאה במורה נבוכים של הרמב"ם

1 comment: