Sunday, December 4, 2011

העוז, הכוח המשער והחזיון בתפוסת הנבואה של הרמב"ם

שתי איכויות נוספות לנבואה אצל הרמב"ם:
·         כח עוז: אומץ לב בלתי רגיל. האומץ מגיע מהאמת. האמת מורידה את ערך החיים ואת הערך של ה"אני" וכך מנמיכה את הפחד מהמוות=> קדושת החיים מומרת בקדושת האמת.
·         הכח המשער:
א.      בזכות הכח המשער הנביאים יוכלים לדעת מה יקרה. לפי משנה תורה נביא הוא נביא אם הוא מנבא באופן קונסטינטנטי משהו שיקרה. מכיוון שהמבחן של כל נביא הוא יכולתו לחזות עתידות הוא מעמיד את משה רבינו באותו מבחן (באיגרת תימן). הוא מציב את מבחן האמיתות של הנביא מול אדון הנביאים.
ב.      ראיית העתיד אינה אינטואיטיבית (אינטואיציה כאקסיומה שאינה דורשת הוכחה שמתקבל על פי ההגיון הברור)
ג.       ראיית העתיד נובעת מההווה: יש בעולם המון נסיבות שגורמות לעתיד להיראות איך שהוא נראה. הנביא יודע להסיק מתוך הנסיבות האלו את התוצאה (הנביא יודע את החוקים שיגרמו לתוצאה). הכח המשער הוא הכח היודע את המידה/שיעור של כל הנסיבות ומתוכן מזקק מה תהיה התוצאה => אצל הנביא הכח המשער הוא חזק כח כך שהוא יודע מה צפוי לקרות בעתיד כמעט בודאות.
ד.      היות והפעולה ברציונאלית אצל הנביא כל כך מהירה היא נחווית כפעולה ישירה/אינטואיציה. הכח המדמה מדמיין את הסקת הפעולה הרציונאלית לחזיון. הפעולה היא כולה בתוך מוחו של הנביא, אולם בשל כך שהפעולה נחווית באופן מהיר ואינטואיטיבי לכאורה, הנביא חושב שמקור החזיון הוא חיצוני (בעוד שלדעת הרמב"ם הוא פנימי לחלוטין).
ה.      השילוב בין כח העז (שמאפשר לנביא לעשות מעשים אמיצים ולשנות את העתיד) לבין הכח המדמה (שמאפשר לנביא לחזות באופן מלא) לכח המשער (שמאפשר לנביא להסיק את שעתיד להיות) לבין שכלו הוא שעושה את הנביא לנביא. כל אדם הוא נביא בכח, הנביא הוא זה שממש את כל כוחותיו ושלמויותיו. הנביא הוא האדם.
מראה הנבואה: החיזיון
·         מראה הנבואה הוא המשל שמראה אלוהים (או הכח השכלי) לנביא בחזיון. המקרא על פי הרמב"ם מכיל בעיקר פירושים לחזיונות ללא החוויה שיצרה את החיזיון.  מכיל כמעט חזיונות רוחניות במלוא מובן המילה, אלא מלא בעיקר בפירוש לחוויה.
·         השמטת הפירוש מהחיזיון הופכת את הקורא המקראי לאינטראקטיבי לנבואה: הנבואה מורכבת מהייצוג של התבונה בכח המדמה. אם הפירוש לחיזיון נעשה ע"י הקורא הוא הופך לחלק אינטגרלי מתהליך הנבואי, חלק מהטקסט (לדעת הרמב"ם יש המון חזיונות נבואיים גם אם לא כתוב כך במפורש לדוג' עקדת יצחק. תזכורת: מה שספרותי יותר הוא יותר אקטואלי להיום, מה שהיסטוריה הוא מה שהיה. מה שלא קרה היסטורית הוא אמיתי, אוניברסאלי ועל זמני, גם לקורא היום. הרדוקציה של האמת להיסטוריה זה מהלך מודרני וההיסטוריה היא אמת פחותה לדעת הרמב"ם).
·         מה הופך את התורה לתורת אמת? (התשובה הקלאסית: ההתגלות שנתנה את התורה) תשובת הרמב"ם: התורה היא אמת אם מי שמקיים אותה הופך לאדם עם נפש וגוף מתוקנים. => התורה אלוהית על פי תוצאותיה.
·         בחינת נביא אמת:
א.      אישיות שלמה.
ב.      הבשורה בפיו לא יכולה לסתור את נבואת משה (שהיא אמת ודאית, שהאי למשה יש מעמד בכיר על שאר הנביאים).
ג.       בחינת הכח המדמה – את זה אי אפשר, אבל בדיקת הכח המשער צריכה להתבצע ע"י הבחינה האם מה שהוא אומר יוצא האמת.


No comments:

Post a Comment