Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית - סיכומים


להלן תמצאו אסופת דיונים וסיכומים בנושאי פסיכולוגיה חברתית
הדיון בהשפעות מיידיות ומרוחקות וכוח הסיטואציה מסביר את הדרך שבה פסיכולוגיה חברתית מפרשת את התנהגותם של יחידים בסיטואציות משתנות ואת כוחן של הסיטואציות להכתיב את התנהגותם של פרטים בהן., כמו בניסויים הקלאסיים של הניסוי של מילגרם והשומרוני הטוב ומושגים כמו ערוצים מתווכים, טעות הייחוס הבסיסית והבניה. נושא ההתנהגות של הפרט בסיטאוציה קשור ללא התר בנושא של פירוש המציאות כמו למשל בניסוי של ליברמן, סמואלס ורוס, ובהקשר זה ישנה חשיבות גדולה לנושא של סכימות וסטריאוטיפים בפירוש סיטואציות חברתית וכן להבדלים בין עיבוד אוטומטי ומבוקרהגישה האבולוציונית בפסיכולוגיה חברתית מנסה להסביר התנהגות אנושית על בסיס צרכים השרדותיים שהתפתחו במהלך תולדות האנושות ואילו גישת התרבות מדגישה כיצד הבדלים תרבותיים יוצרים הבדל בין התנהגותם של בני אדם שונים. לגישות אלו יש שיטות מחקר מותאמות.
הפסיכולוגיה החברתית בוחנת את הקשרים בין הקשר ותחושת העצמי וכיצד הנושא של ידע עצמי קשור בהתנהלות שלנו בעולם והאופן שבו אנחנו תופסים אותו וכך גם סכמות עצמיות והבנה עצמית. כמו כן, הידע העצמי יכול להיות מקור למוטיבציה וכן לסטנדרט של תפיסה חברתית וכן לסוגים שונים של אשליות והטיות. הנושא של הערכה עצמית מתייחס לערך שאנחנו מייחסים לעצמנו והשפעתו על סיטואציות חברתית. להערכה עצמית יש מניעים שונים כמו העלאת הדימוי העצמי ויצירת זהות. הצגת העצמי היא הדרך שבה היא הדרך שבה אנחנו מנסים למצב את עצמנו ביחס לעולם.
ייחוס סיבתי הוא הדרך שבה אנחנו מסבירים אירועים בעולם שהיא פועל יוצא של הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם, את עצמנו ואת היחסים שלנו עימו. תהליכי ייחוס סיבתי שונים יכולים להשפיע על הדרך שבה אנחנו מעריכים מצבים ואנשים ולעיתים אנחנו נפעיל קווריאציה של משתני ייחוס בכדי לקבוע את טיבה של התנהגות מסוימת ואנחנו גם נדמיין השתלשלות אירועים חליפית בכדי לשפוט מצבים שונים. כמובן שיכולות להיווצר טעויות והטיות בייחוס סיבתיטעות הייחוס הבסיסית היא ייחוס התנהגות מסוימת לאישיותו של אדם ולא לסיטואציה בה הוא נמצא ויש לה מספר גורמים וכמו כן ישנן הטיות הנובעות מהבדלי צופה-משתתף.
שיפוט חברתי הוא תחום חשוב שכן הוא בוחן את הדרך שבה אנחנו מפרשים סיטואציות שונות. הטיות בשיפוט חברתי יכולות להיות ממקור ראשון או ממקור שני ולהיות מושפעות מסדר הצגת המידעמבני ידע וידע מוקדם,
נושאים נוספים בפסיכולוגיה חברתית:

No comments:

Post a Comment