Sunday, August 5, 2012

פסיכולוגיה חברתית: דרכים חלופיות לשכנוע עצמי / תיאוריות נוספות על התנהגות סותרת עמדה


פסיכולוגיה חברתית: דרכים חלופיות לשכנוע עצמי / תיאוריות נוספות על התנהגות סותרת עמדה


*לפי תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי : שינוי העמדה נובע מ: הצורך להצדיק התנהגות סותרת עמדה, להתמודד עם עירור פיסיולוגי.
תיאוריית התפיסה העצמית / בם
לפי תיאורית התפיסההעצמית של בם, אנו מסתכלים על עצמנו מבחוץ ומסיקים מי אנחנו לפי התנהגותנו (כמו שאנחנו עושים על התנהגות של אחרים).
לפי בם, ההתנהגות היא שמשנה את העמדה (ולא צורך בהפחתת מתח). שכנוע עצמי הוא תהליך רציונאלי ושקול בו אנו מפרשים תחושות עמומות בעזרת ההתנהגות (מסתכלים על עצמנו מבחוץ ומפרשים).
התיאוריה גורסת שאדם מעריך את עצמו כפי שהזולת מעריך את עצמו. מי שקיבל תגמול נמוך בהכרח פועל מתוך אמונה (לכן קבוצה זו שינתה דעתה), מי שקיבל תגמול גבוה לא בהכרח פועל מתוך אמונה. כך האדם מסתכל על עצמו ובהתאם מסיק מהי עמדתו (העמדה משתנה מהאופן בו האדם תופס את עצמו מתנהג). (גם פסטינגר אומר שאלה שמקבלים שכר נמוך ישנו עמדתם: אצל פסטינגר זה כי היה דיסוננס, ופה זה כי צפו בהתנהגות של עצמם.. וכי אין צידוק חיצוני).
כלומר, אין הכרח לעירור פיסיולוגי אצל האדם (בניגוד לדיסוננס קוגניטיבי)
סוכם שתיאוריה זו מתאימה יותר כאשר הפער בין ההתנהגות לעמדות אינו ממש גדול (כשהוא ממש גדול יש עירור ואז זה כנראה דיסוננס).
שינוי העמדה נובע מ: שינוי ההתנהגות, ממנו אנו מסיקים על עמדותינו.
תיאוריית עשיית הרושם
ההנחה היא שלאדם אין צורך בעקיבות פנימית (אי יציבות פנימית לא מעוררת מתח).
שינוי העמדה נובע מכך שחשוב לאדם להיתפס בעיני החברה כיציב, עקבי וישר (עם אנשים אחרים קשה לקשור קשרים חברתיים) כלומר, האנשים שקיבלו תגמול נמוך חששו להיראות בעיני סביבתם כלא אמיתיים, כאנשים שהתנהגותם סותרת את עמדתם ולכן שינו עמדתם באמת. אנשים שקיבלו שכר גבוה לא ישנו עמדתם כדי לא להיראות בעיני החברה ששינו עמדתם ואינם יציבים.
בגלגול הראשון של התיאוריה: 1. האדם לא באמת שינה את דעתו, 2. התנהגות מנוגדת עמדה לא מלווה במתח פיזיולוגי
שינוי העמדה נובע מ:שיקולים להצגת העצמי בעיני הזולת
תיאוריית האישור העצמי
שינוי העמדות לא נובע מחוסר עקיבות /צורך לעשות רושם אלא מצורך לתקף את שלמות מושג העצמי.
התהליך: דיסוננס קוגניטיבי מתעורר בעקבות מצבים המאיימים על מושג העצמי ß האיום מעודד תהליך של אישור עצמי: במטרה לתקף מחדש את שלמות העצמי.
הדרך לתקן את העצמי ולנטרל את רגשות הדיסוננס היא לא רק שינוי עמדות. ברגע שאני סותרת את העמדה שלי יש לי עירור של העצמי שאני לא אמינה ולא יציבה, ולכן מתבצע שינוי עמדות.
שכר גבוה לא ישנה עמדה, שכר נמוך כן. אבל תחושת חוסר הנוחות קשורה לאיום על הדימוי העצמי
למשל, אם ניתן למישהו חיזוק עם עצמו
(סטודנט למדעים שילבש חלוק לבן) לא יהיה לו צורך לשנות עמדה, כי העצמי שלו "יתאושש". העמדה האמיתית של האדם לא משתנה!
שינוי העמדה נובע מ: הצורך להתמודד עם איום על העצמי.

No comments:

Post a Comment