Sunday, August 5, 2012

פסיכולוגיה חברתית: אלטרואיזם - למי אנשים עוזרים

פסיכולוגיה חברתית: אלטרואיזם - למי אנשים עוזרים


למי אנשים עוזרים
היכרות
יש לנו נטייה גדולה יותר לעזור לאנשים שאנו מכירים. ההסברים:
1.       יחסים קומונליים – יחסים בין אנשים מכירים וקרובים, שעוזרים זה לזה בהתאם לצורך ומתוך דאגה לרווחת הזולת, ללא התייחסות לשיקולי קבלת תגמול או הדדיות. אם לנזקק יש מערכת יחסים קומונליים עם העוזר הפוטנציאלי, הסבירות לקבלת עזרה בפועל גבוהה יותר.
2.       הדדיות – ברגע שאנו מכירים את האדם יש ציפיה לאם אעזור לו עכשיו הוא יהיה שם בשביל לעזור לי
3.       מבחינה רגשית (אמפתיה) – יש לנו יותר אמפתיה למי שאנו מכירים
4.       עלות ההימנעות – לא לעזור למי שאנחנו מכירים זה הרבה יותר קשה / לא נעים.
דמיון מבקש העזרה אלינו:
ככל שהאדם דומה לנו יותר (לבוש, סגנון התנהגות, תפיסות או ידע מוקדם על הדמיון) נעזור לו.
תיאוריית הושטת העזרה / המודל של בריקמן
בריקמן מדבר על עד כמה אנו תופסים את הנזקק כראוי לעזרה שלנו. הוא  טוען שאנו מנתחים כל סיטואציה שבה מישהו זקוק לעזרה אנו מנתחים לפי 2 מימדים וכך אנו מגיעים להחלטה עד כמה הוא זקוק לעזרה, האם נעזור לו ובאיזה אופן.

המימדים:

·         האם הנזקק אשם במצב שאליו נקלע
·         האם האדם יכול / לא יכול לעזור לעצמו להיחלץ מהמצב?
מתוך 2 המימדים בריקמן מתאר 4 מודלים אפשריות:
1.       המודל המוסרי – (כן*2) הנזקק אשם במצב ויכול לעזור לעצמו.
אנו לא מרגישים מחויבות מבחינה מוסרית לעזור וגם כנראה לא מסוגלים.
עזרה ניתן ע"י הזכרת האחריות, הטפת מוסר והסבר לאדם שייקח את עצמו בידיים, אנו מזכירים לך שיש לך את הכלים והכוח לצאת מן הסיטואציה.
2.       המודל הרפואי – (לא*2) הנזקק לא אחראי למצב ואין לו היכולת לפיתרון.
העזרה שנגיש לו תהיה ע"י הפניה לגורם מקצוע (כי הוא יכול לאבחן את התופעה ולעזור)
(רפואי כמו רופא שעליו האחריות לאבחון ולפתרון, לתת דמי אבטלה) יש פה סכנה של תות  ניצחית בעוזר.
3.       מודל ההארה –  (יש אחריות,אין מסוגלות) אנו מייחסים לאדם אחריות למצב אליו נקלע, אבל חוסר מסוגלות לעזור לעצמו.
(כמו AA – מקבלים אחריות על הסיטואציה ואת ההבנה שאין להם שליטה מלאה בפיתרון ושהם צריכים את החברים האחרים ואת אלוהים איתם).
אין תרופה למצב אלא לקיחת אחריות על מה שקרה והפנייה לטיפול אצל גורם אחר.
יש פה סכנה של תלות נצחית בעוזר.
4.       מודל הפיצוי – (אין אחריות, יש מסוגלות) האדם לא אשם במצב אליו נכנס אבל מסוגל להוציא את עצמו ממנו.
זהו המצב הטוב ביותר כיוון שכאן תינתן עזרה לאדם למצוא את הדרך לעזור לעצמו, ולא תישמר תלות בגורם חיצוני.
קורסים שמלמדים אנשים לכתוב קו"ח
גם ברפואי וגם בהארה יש עזרה אבל תלות נצחית במי שעוזר לך.
אמונה בעולם צודק – אמונה בקיום צדק בעולם: כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. כדי לשמר אמונה זו, אנו מחליטים שהסבל שנגרם לקרבן "מגיע לו". תפיסת העולם כלא צודק מאיימת עלינו שהרי יוצא מכך שכל אחד חשוף לסכנה. מאמונה זאת נובעת נטייתנו לעזור רק למי שראוי בעינינו לעזרה.    

No comments:

Post a Comment