Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית: הבדלים בינאישיים בייחוס סיבתי

פסיכולוגיה חברתית: הבדלים בינאישיים בייחוס סיבתי

הבדלים בין אישיים בייחוס
נשאלת השאלה האם יש משתנה אישיותי כלשהו שמשפיע על האופן בו אנחנו מבצעים ייחוס סיבתי.
יש אנשים שנוטים לראות סיבות להתרחשויות כדבר קבוע לעומת אנשים שיש להם נטייה לייחס יותר את ההתנהגות לסיבות שניתנות לשינוי.
יש אנשים שיש להם נטייה לייחס יותר לגורמים פנימיים ויציבים, לעומת אנשים שיש להם נטייה לייחס לגורמים חיצוניים, או מצביים.
(מה גורם לאחד לייחס הצלחה לכישרון ואחר למאמץ). 2 תיאוריות בנושא: (לא חובה לקרוא)
1.       יכולת – קבועה או נלמדת?
יש אנשים שרואים ביכולת תכונה יציבה ובלתי ניתנת לשינוי (כך גם בתיאוריה של ויינר) ויש כאלו הסוברים שניתן לשפר ולפתח יכולת באמצעות למידה. להבדלים אלו יש השלכות על התגובות הרגשיות וההתנהגות העתידית.
אדם שמאמין שניתן לפתח יכולת ייראה שכישלון סימן שעליו להגביר מאמציו כדי להשתפר; אדם שלא מאמין שניתן ללמוד יכולות – ייראה בכישלון את קצה גבול היכולת שלו, דרך ההתמודדות שלו תהיה נסיגה, הכחשת הכישלון או חשיבותו.
לצורת התפיסה את היכולת כנלמדת או לא יש גם השפעה על תפיסות אחרות: הקשר בין יכולת ומאמץ והבחירה להשקיע במטלות קשות או לא, תגובה לכישלון ברגשות שליליים או מוטיבציה להמשיך ולנסות וכו'.
2.       דיכאוניות
תגובה של דיכאון מתפתחת טוב יותר כאשר מאורעות שליליים מיוחסים לגורמים שהם פנימיים (הבעיה היא בי), יציבים (זה תמיד ככה) וגלובליים (ניתן להכליל מהם –
אני לא רק לא מוכשרת באפיית עוגות, אני לא מוכשרת בכלום).
2.3.2.5 שיטות טיפול באמצעות ייחוס
הרעיון הוא ללמד את האנשים לייחס את תוצאות האירועים בחייהם לגורמים "בריאים יותר" – חיצוניים ולא יציבים במקום פנימיים ויציבים, למשל. במקביל, לעתים טורחים לייצר "חוויות מתקנות" כמו הצלחה במטלות שונות ודואגים שהצלחות אלו ייוחסו לגורמים פנימיים וחיוביים כמו יכולת וכישרון.
2.3.2.6 ייחוס בקשרים אינטימיים
ביומיום אנו מייחסים גורמים שונים להתנהגות של בני הזוג שלנו.  עולות השאלות
1.       האם לבני זוג דפוסי ייחוס שונים?
מסתבר שאנו נוטים לחשוב שבן זוגנו ייתן לקונפליקט שעלה את אותו הסבר כמו שאנחנו ניתן, למרות שהמצב בפועל שונה. (בני זוג נותנים הסברים שונים לקונפליקטים וחושבים שההסברים שלהם יהיו דומים).
במה שונים דפוסיי הייחוס?
·      כל אחד מבני הזוג מייחס לעצמו אחריות רבה יותר על תפקידים ביית ממה שמייחס לשני.
·      באופן כללי יש נטייה לייחס לבן הזוג אחריות רבה יותר לאירועים שליליים מאשר לעצמנו
·      לאנשים יש נטייה לייחס את הפעולות של בני זוגם לגורמים יציבים ופנימיים ואת שלהם לגורמים זמניים ומצביים
2.       האם לזוגות מאושרים דפוסי ייחוס שונים מאשר זוגות לא מאושרים?
·         זוגות מאושרים מייחסים התנהגות חיובית של בן הזוג לגורמים פנימיים יותר מאשר לחיצוניים, הלא מאושרים עושים זאת עבור אירועים שליליים
·         זוגות לא מאושרים עוסקים יותר בייחוס
·         ניתן בטיפול לשפר מערכת יחסים ע"י עבודה על דפוס הייחוס

No comments:

Post a Comment