Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית: מושג העצמי

פסיכולוגיה חברתית: מושג העצמי


תוכן מושג העצמי
מה נכלל בתוכו?
מושג העצמי מורכב מסכימות המשקפות את תכניו. (סכמה- יחידה המארגנת ידע בתחום מסויים).
סכמת העצמי – כוללת תפיסות שיש לנו לגבי עצמנו, תכונות, ציפיות. הסכמה הזו נוצרת מאירועים שקרו לנו בעבר, בעקבות אותם אירועים אנו מגבשים הכללות לגבי עצמנו: מה אפשר לצפות מאיתנו וכו' דרך אירועים שקרו לנו בעבר.
א.      זהות אישית - מאפייני תוכן מושג העצמי המבחינים בין האדם לבין אנשים אחרים. בעיקר תכונות אישיות. (סוגי מאפיינים מ-3 ועד 8)
ב.      זהות חברתית – מאפייני תוכן מושג העצמי המשותפים לפרט ולאחרים, ונוגעים להשתייכות לקבוצות. שני היבטים של הזהות החברתית:
1.       זהות קולקטיבית – מאפיינים של הפרט שמשייכים אותו לקבוצות גדולות, בהן לא מכירים את כל החברים ואין מגע יומיומי עם רוב החברים. סטודנט, ישראלית, חילונית.
2.       זהות בין-אישית  – מאפיינים של הפרט הנובעים מקשרים אישיים ויומיומיים שלו. הפרט רואה עצמו דרך הקישור לאחר. אני חבר של רננה, אני בת להורים
דברים שמשפיעים על התוכן של מושג העצמי (מה נכנס פנימה?)
1.       קשרים עם אנשיםתיאוריית האינטראקציה הסמלית/סימבולית - העצמי שלנו מתעצב בעקבות אינטראקציה עם אחרים (מושפע מהאופן בו אנו חושבים שהזולת רואה אותנו ומצפה מאיתנו להתנהג).
*יש לציין שגם כאן יש השפעה של התרבות – חברים שלי בתרבות מסויימת יגיבו אחרת אליי.
2.       התרבות אליה אנו משתייכים –
o     תרבויות מערביות
אינדיווידואליזם
– ממד שמאפיין תרבות שבה מדגישים חשיבות צורכי הפרט ומטרותיו לעומת צורכי הכלל ומטרותיו.
"עצמי עצמאי" – דפוס של מושג העצמי שמדגיש את הייחודיות שבאינדיבידואל, את הצרכים והשאיפות שלו כפרט. היחיד הוא עצמאי, נפרד ושונה מאחרים. אדם כזה ייתן חשיבות רבה למימוש עצמי, מתן ביטוי לצרכיו האישיים ופיתוח פוטנציאל אישי.
o     תרבויות מזרחיות אסייתיות -
קולקטיביזם - ממד שמאפיין תרבות שבה אין אבחנה בין מטרות הפרט לבין מטרות הכלל, והעדפה כללית למטרות הכלל על פני מטרות של הפרט. מושם דגש על חשיבות המסגרת החברתית וצורך בלכידות. מודגשות נורמות חברתיות הדורשות מהפרט להתחשב בזולתו ובתוצאות פעולותיו על הסובבים אותו.
"עצמי מקושר" – דפוס של מושג העצמי ששם דגש על הזהות החברתית של הפרט (הקשרים שלו עם אחרים) תופס עצמו כמושפע ממחשבות ופעולות של אחרים, יתנהג בהתאם לציפיות של אחרים ולפי נורמות, ופחות לפי שאיפות ותכונות אישיות.
3.       ההקשר החברתי המיידי: האדם נוטה לשים יותר לב למאפיינים שלו בהתאם לנסיבות בהן הוא נמצא. אם יש מאפיין שלי שמבדיל / מייחד אדם מהסביבה (בת בין הרבה בנים, בת בין הרבה בנות) תהיה לו חשיבות גבוהה יותר במושג העצמי.
בזמן עימות עם קבוצה אחרת שמים לב במיוחד לזהות הקבוצתית.

No comments:

Post a Comment