Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית - הגדרת התחום

הגדרת התחום "פסיכולוגיה חברתית" והמסגרת שלו

פסיכולוגיה חברתית היא תחום בפסיכולוגיה שבודק את ההשפעה של הזולת על הרגשות, ההתנהגות והמחשבה של היחיד.  כמובן שהזולת לא חייב להיות נוכח פיזית בסיטואציה ע"מ להשפיע עלינו (למשל, משפחה משפיעה עלינו לכל החיים גם אם אינה נוכחת לידנו בכל רגע נתון).

ההשפעה שנחקרת בתחום נעשית ב- 3 קריטריונים:

1.       Affect – ההשפעה על הרגש
2.       Behavior – על ההתנהגות
3.       Cognition – על המחשבות
1.2 3 נקודות מבט שונות
הפסיכולוגיה החברתית מסתכלת על כל סיטואציה מ- 3 נקודות מבט שונות:
1.        נק' המבט של הפרט –איך הפרט תופס את הקשרים והסיטואציות החברתיות ואיך הם משפיעים עליו. איך הפרט בונה מחשבות, עמדות, רגשות, אמונות וקוגניציות חברתיות אחרות על החברה שסביבו. איך הוא בונה את הדימוי העצמי שלו, ואת הדימוי החברתי שלו.
כמובן שכל אלה יחד משפיעים גם על האופן שבו הוא יתנהג.
מחקר ייעשה לעתים ע"י שאלון.
(יחידות 2,3,4)
a.יחידה 2 – קוגניציה חברתית, האופן בו אנחנו מעבדים את המידע בחרתי, איזה קיצורי דרך  עושים בחשיבה, לאיזה הטיות זה מביא אותנו.
b.יחידה 3 – העצמי החברתי – איך הוא מתגבש, מודעות עצמית, הערכה עצמית
c. יחידה 4 – עמדות – איך רוכשים אותן ואיך אפשר לשנות אותן.
2.        היחסים הבינאישיים של הפרט – ההתמקדות תהיה באינטראקציה שבין פרטים,  התחברות, משיכה לאנשים, קשר ארוך טווח והשפעות נושאים אלו על היחיד.
(יחידות 5,6 )
a.יחידה 5 – משיכה בינאישית, איך מתחברים לזה ולא זה, אהבה, חיבה
b.יחידה 6 – הגשת עזרה ותוקפנות – כ- 2  תופעות שונות ומשלימות
3.        הקבוצה – ההסתכלות מנקודת המבט של הקבוצה תכלול פרמטרים וכוחות שפועלים בתוך קבוצה כקבוצה – מנהגים, נורמות, כיצד מתקבלת החלטה בקבוצה, מיעוט אל מול רוב, יחסים בין קבוצות, דעות קדומות וסטריאוטיפים.
מחקר יעשה הרבה פעמים ע"י תצפית שיטתית, ויתבצע מחקר ארכיוני.
יחידות 7,8 (יש להן פחות משקל)
a.יחידה 7 – הקבוצה הקטנה והשפעות בתוך הקבוצה הקטנה
b.יחידה 8 – יחסים בין הקבוצות
יחידה 9 (יחידה יישומית) איך הפסיכולוגיה החברתית באה לידי ביטוי בתחומים שונים שאנחנו רואים ביומיום. (בד"כ לא מופיעה בפני עצמה בבחינה, אולי כיישום ליחידות אחרות, כאי לקרוא אבל לא להשתגע)
לדוגמה – קבוצת חברים שיוצאת לבלות. נקודות המבט השונות:
1.       נקודת המבט של הפרט – הלך המחשבה של הפרט (אינטרס אישי, רגש, רצון, מחשבה, העדפה). כמובן שנראה שוני בין אנשים שונים בקבוצה. הך המחשבה הזה קשור לביטחון העצמי שהגיע איתו, למחשבות ולרצונות הטעונים בו.
2.       היחסים הבינאישיים – נסתכל על האינטראקציות הספציפיות בפנים – קשרים בין חברים קרובים יותר, התפשרויות שנעשה אחד עבור השני.
3.       הקבוצה – כוחות שפועלים על הקבוצה כקבוצה – האם זו קבוצה בעלת נורמות מקובלות שמשתדלים לא לענות עליהן, אידיאולוגיה קבוצתית

No comments:

Post a Comment