Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית: קוגניציה והתנהגות

פסיכולוגיה חברתית: קוגניציה והתנהגות


קוגניציה והתנהגות
2.4.3.3 מעגל קוגנציה ß התנהגות ß קוגניציה: נבואה שמגשימה את עצמה
נבואה שמגשימה את עצמה זה מצב בו העמדות והציפיות שלנו משפיעות וקובעות גם את ההתנהגות שלנו, וגם בסופו של תהליך יכולות להשפיע על ההתנהגות של אחרים.

תהליך זה הוא בן 3 שלבים:

1.       אמונה או ציפייה שגוייה של אדם א' כלפי אדם ב'. אמרו למורים שיש כמה ילדים בכיתה שהם יצליחו /יפרחו, אבל באיחור, וייקח זמן לראות את ההצלחה שלהם, ונתנו להם את השמות שלהם
2.       התנהגות של אדם א' בהתאם לציפייתו מ- ב'. המורים התנהגו לילדים האלו באופן שונה (השקיעו בהם יותר תשומת לב..)
3.       התנהגות של אדם ב' בהתאם להתנהגות של א' אליו. הילדים הרגישו שמצפים מהם והתחילו לתת יותר תוצאות והתקדמו יותר מהילדים הרגילים.

2 מצבים בהם הנבואה לא מגשימה את עצמה:

1.       אדם א' פועל בניגוד לציפיות שלו.
2.       אדם ב' מנסה להפריך באופן ייזום את הנבואה. ומתי זה ייקרה?
×   כשהתפיסה המוטעית היא שלילית.
×   כשלאדם ב' יש עמדה ברורה ומוצקה לגבי טעותו של אדם א'
×   פער גדול בין בעל דעת האמונה לבין המושא עצמו – המושא חושב שהוא מוצלח בעוד בעל הדעה חושב שלא.
×   מידת החשיבות שהמושא (ב') מייחס לבעל הדעה היא גדולה (חברים וקרובי משפחה ולא הירקן ברחוב)
גם אם מושא האמונה לא יתנהג בהתאם לציפיות, לא בהכרח ישנה בעל הדעה את עמדתו – במצב זה מדובר באמונה שמשתמרת – למרות שהציפיות הופרכו.
No comments:

Post a Comment