Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות: אחריות ממשלתית


אחריות ממשלתית
בכל משטר דמוקרטי נדרש השלטון הייצוגי,  המבוסס על רצון העם,  לגלות אחריות כלפי בוחריו.
במשטר פרלמנטרי אחריות זו באה לידי ביטוי באחריות משותפת של הממשלה כולה כלפי
הפרלמנט.
משמעותה של האחריות המשותפת היא שהממשלה כולה נושאת באחריות לכל ההחלטות
והפעולות שקיבלה וביצעה כגוף אחד,  וכן לכל מעשה של כל אחד מהשרים.  השרים מקבלים
עליהם את מרות הממשלה ואת החלטותיה, ואין הם יכולים לחלוק על פעולות ראש הממשלה או
על פעולות שרים אחרים שהתקבלו בהצבעת רוב בממשלה. כאשר שר מתנגד להחלטת הממשלה,
הוא יכול להישאר בממשלה ולהיאבק בתוכה נגד ההחלטה שהתקבלה, אך הוא אינו רשאי לצאת
בפומבי כנגד החלטת ממשלה שהתקבלה בהכרעת רוב. אם הוא מעוניין לצאת בפומבי נגד החלטת
ממשלה עליו להתפטר ממנה. ראש הממשלה רשאי לפטר שרים שלא פעלו על פי עקרון האחריות
המשותפת.
אחריות מיניסטריאלית
אחריות מיניסטריאלית מוטלת על כל שר מתוקף היותו שר הממונה על ביצוע מדיניות משרדו ועל
המנגנון המבצע את התפקידים שבתחום משרדו. השר אחראי גם על דברים שנעשו בתחום משרדו
ואשר לא ידע עליהם,  ואפילו לדברים שנעשו במשרדו בניגוד למדיניותו הכללית או בניגוד
להוראותיו המפורשות. האחריות המיניסטריאלית משמעותה:
• כלפי ראש הממשלה – דיווח על תקלות ועל הישגים בפעילותו,  עדכון לגבי תוכניות
עתידיות וקבלת אישור בנושאים רגישים.
• כלפי הכנסת – דיווח על פעילותו, מענה לשאילתות מצד ח"כים.
• כלפי הממשלה – מדיניות הממשלה היא מדיניות השר ולהיפך.  קיימת אחריות הדדית
משותפת. השר חייב בדיווח לשרים ובמקרים של תקלות כלל לאומיות.
אחריות אישית – זו אחריות שאינה מתחלקת עם שרים אחרים.  השר נותן דין וחשבון לציבור
בעניינים הקשורים למשרדו ושהוא רואה עצמו אחראי אישית לביצועם. זוהי אחריות שהשר חייב
להכיר בה, ובמקרה של תקלה בתפקוד משרדו עליו לקחת על עצמו את האחריות.
סעיף 35ג'  בחוק יסוד:  הממשלה מקנה לכנסת כוח להעביר שר מכהונתו בהצבעת רוב של שבעים
מחבריה.  סמכות זו מחזקת את יסוד האחריות המיניסטריאלית של השרים בפני הכנסת ונותנת
בידיה סנקציה להבטיח שאחריות זו תמומש.
העקרון של קיום אחריות ממשלתית משותפת ואחריות מיניסטריאלית של הממשלה והשרים בפני הכנסת
מבוסס על עקרון הפרדת הרשויות בישראל,  משום שהוא מגדיר את יחסי הגומלין של איזונים
ובלמים בין הרשות המבצעת ובין הרשות המחוקקת.
No comments:

Post a Comment