Sunday, September 18, 2011

פרקי אבות


פרקי אבות או מסכת אבות הוא חיבור תיאולוגי יהודי. מסכת אבות היא התשיעית בסדר נזיקין והיא כוללת חמישה פרקים והיא עוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. אחד הדברים המיוחדים בחיבור פרקי אבות הוא שבשונה ממשניות אחרות הוא אינו פוסק הלכות אלא מכיל דיונים והמלצות לגבי אורח החיים הראוי לאדם היהודי. במובן מסוים ניתן לראות את פרקי אבות בתור אוסף של אמרות שפר מפיהם של תנאים הממליצים כיצד מוטב לו לאדם לנהל את עצמו ואת חייו. מסיבה זו משפטים רבים הנכללים במסגרת פרקי אבות הפכו ברבות הימים לפתגמים מפורסמים החוזרים שוב ושוב בעברית (כמו למשל “דרך ארץ קדמה לתורה” ו-”אם אין אני לי מי לי”). ניתן לראות בחיבור פרקי אבות כמעין סיכום של החוכמה העוברת בירושה מדורותיהם של התנאים ועל כך היא זכתה לשמה. אחד הדברים המיוחדים ביותר של פרקי אבות היא הקישור של החוכמה הנמסרת לתהליך ארוך של הורשה המתאר את השתלשלותה של חוכמת התורה שבעל פה החל ממשה רבנו בכבודו ובעצמו, כך מדור לדור עד לתנאים עצמם שניסוחה בחיבור. אחד מה”גיבורים” הבולטים של מסכת אבות הוא הלל הזקן, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי.
פרקי אבות הנחילו לעולם היהדות ומחשבת ישראל נכסי צאן ברזל הגותיים ולשוניים כמו “אהבה התלויה בדבר – בטל דבר בטלה אהבה, וכל אהבה שאינה תלויה בדבר –אינה בטלה לעולם”. זוהי דוגמה מובהקת להגות שאינה הלכתית אלא מבקשת ללמד את הקוראים דבר מה אודות החיים ולהציב עקרונות לפיהן ניתן לחיות חיים טובים ומוסריים. יסוד משפיע נוסף שניתן למצוא במסגרת פרקי אבות הוא החלוקה בין מחלוקת לשם שמיים לבין מחלוקת שאינה לשם שמיים, יסוד חשוב בחשיבה הדתית היהודית מאז ועד לעצם ימינו. האימרה “דרך ארץ קדמה לתורה” במידה רבה מבטאת את דרך חשיבותו הייחודית וחשיבותו של החיבור פרקי אבות. התורה איננה הנושא העיקרי של פרקי אבות, שכן הוא מכוון רובו ככולו לנושא של דרך הארץ ולדרכים השונות שבהן יש או מוטב להתנהג בסיטואציות מסוימות או בחיים בכלל.

No comments:

Post a Comment