Thursday, September 8, 2011

סיכום שיטות מחקר : הטיות בסקרים ושאלונים

הטיות בסקרים ובשאלונים-  בעת עריכת סקר תשובות המרואיינים יכולות להיות מוטות מסיבות שונות.
 • הטיות שמקורן במרואיין - חוסר מוטיבציה עניין או עייפות. רצייה חברתית- הנטייה שלא להודות בהתנהגות או דעה שאינה מקובלת. הנטייה להסכים עם טענה המנוסחת בצורה חיובית או מוצגת כמקובלת, אי נכונות להודות בבורות. אפקט ההילה- הנטייה להכליל כתגובה לשאלה אחת, תגובות לשאלות אחרות.
 • מראיין -  חוסר אמון, התנהגויות ואף הופעה חיצונית המפריעה למרואיין, על המראיין להיות נטרלי כדי שהמרואיין לא היו מוסח ממנו.
 • פרשנות תוצאות -  חוסר הבחנה בין הצהרה על עמדות לבין התנהגות, התייחסות לזמן עתיד מקום להווה.
הטיות בסקרים ובשאלונים – הטיות שמקורן בניסוח שאלות:
הטיות בניסוח שאלות יכולות ליצור מצד אחד שונות רבה בתגובות ומצד שני להפחית את השונות. יש להדגיש כי השונות שלעצמה בתשובות אינה דבר שלילי אך מדובר במקרים בהם הקטנת/הגדלת השונות נובעת מטעות ולא מייצוג של המציאות. שונות רבה בתגובות יכולה לנבוע מכך שמשיבים שונים הבינו אחרת את אותה שאלה עקב ניסוח לא בהיר של השאלה, שונות מעטה בתגובות יכולה לנבוע מניסוח מוטה של שאלה הגורם לנבדקים להגיב בדרך דומה למרות שתגובותיהם האמיתיות שונות.
 • ניסוח מעורפל -  ישנם מושגים רבי משמעות שניתן לפרש באופן שונה.
 • שלילה כפולה – אלו שאלות בהם מהנבדק להסכים או להתנגד לשלילת משהו, דבר עלול לגרום לבלבול.
 • רב היבטיות/ שאלה כפולה –  הכוונה לניסוח שאלות בהן חבויים שני נושאים,  יתכן והדעה של הנבדק שונה לגבי כל הבט של השאלה. ניתן לפצל שאלה זו לשניים או לוותר על הבט שפחות רלוונטי.
 • מושגים מורכבים – הכוונה למילים לא ברורות חשוב להקפיד על פשוט השאלה ושימוש במושגים יום יומיים, יתכן וביטויים מסוימים אינם שגורים בפיהם של חלק מן הנבדקים אבל הם יחששו להודות בבורות ויבחרו תשובה באקראי.
שני קשיים נוספים שיש להישמר בפניהם –
 • ניסוח מוטה לצד אחד –  מנחים הסכמה מראש למשפט.
 • הצגת דעה אחת כמקובלת חברתית או כדעה נפוצה- כאשר מציגים שאלה כקשורה לגוף מקובל או לנורמה מקובלת ייווצר לחץ להשיב בכיוון הנורמה. דוגמא : רוב הציבור חושב ש..
 • שימוש במושגים בעלי ערך חיובי או שלילי גובה או מטען שלילי גבוה -  שימוש טעונות רגשית או ערכית במקום מילים ניטראליות. לדוגמא : האם אתה בעד צמצום הדמוקרטיה של ערבי השטחים.
 • הטיות שמקורן בניסוח התשובות- 
א.      העדר איזון בתשובות- שימוש בסולם שמטה את התשובות לכיוון מסוים. לדוגמא: מרוצה בהחלט, מרוצה, מרוצה במידה מסוימת, לא מרוצה בהחלט לא מרוצה.
ב.      סדר הצגת התשובות -  סדר התשובות יכול להטות את הממצאים בכיוון של מרואיינים יכולים להיתפס לתשובה הראשונה שקרובה לעמדתם ברשימת התשובות ולא לבדוק את התשובות האחרות שמופיעות מאוחר יותר אך קולעות יותר.
הטיות שמקורן בפירוש התוצאות-
הקשר הרופף בין  עמדות להתנהגות -  אחת ממטרות הסקר היא לחזות התנהגות צפויה השאלון יכול לבדוק רק עמדות ונכונות לפעול שמהן החוקר מנסה ללמוד על ההתנהגות הצפויה. נמצא במחקרים רבים כי אין קשר מובן מאליו בין עמדות להתנהגות. וגם שאלות הבודקות נכונות לפעולה עלולות לטעות בניבוי התנהגות.
 • רצוי לבדוק את העמדה ואת הנטייה לפעולה בנפרד.                                                 לדוגמא: אני תומך במידה רבה בנישואי תערובת.(עמדה )                                                               במידה וביתי תרצה להתחתן בנישואי תערובת. אתמוך בכך(התנהגות)
 • לנסח שאלות בזמן הווה במקום עתיד.


סיכום שיטות מחקר

No comments:

Post a Comment