Tuesday, September 20, 2011

המרחב הציבורי- סיכום

המרחב הציבורי הוא אזור של החיים החברתים שבו יכולים פרטים להפגש בכדי לדון באופן חופשי בבעיות חברתיות, ובאמצעות הדיון הזו להשפיע על פעולה פוליטית.המרחב הציבורי הוא מרחב שיח שבו פרטים וקבוצות נפגשים בכדי לדון בנושאים של אינטרסים משותפים ולהגיע, במידת האפשר, להסכמה משותפת. ניתן לראות את המרחב הציבורי בתור התיאטרון של החברות המודרניות שבהן השתתפות פוליטית מבוצעת דרך המדיום של דיבור וכן כמחוז של החיים החברתיים שבו דעת הקהל יכולה להיווצר.
המרחב הציבורי מתווך בין המרחב הפרטי ובין המרחב של האוטונומיה של הציבור, כפי שמגדיר זאת יורגן הברמאס, שחתום במידה רבה על הרעיון של המרחב הציבורי. המרחב הפרטי הוא החברה האזרחית במובן הצר ביותר, המרחב של עבודה וסחר. לעומת זאת, מרחב האוטונומיה של הציבור נוגע לענייני המדינה, תחום המשטר, והמעמד השלט. המרחב הציבורי חצה את הפער שבין שני המרחבים האלו דרך הכלי של דעת קהל הוא חיבר את המדינה אל הצרכים של אזרחיה. המרחב הציבורי שונה ומובחן מהמדינה, זה אתר של ייצור והפצה של דיונים ורעיונות שיכולים בעקרון להיות ביקורתיים כלפי המדינה.
המרחב הציבורי, על פי הברמאס, הוא גם מובחן מהכלכלה הרשמית של המדינה, והוא אינו זירה של יחסי שוק אלא של יחסי דיון, תיאטרון של הידברות ולא של קנייה ומכירה. ההבחנות הללו בין מנגנוני המדינה, שווקים כלכליים והתארגנויות דמוקרטיות הינן הכרחיות, לדעת הברמאס, בעבור התיאוריה הדמוקרטית. האזרחים עצמם יכולים לראות את המרחב הציבורי כמוסד ביקורת ופיקוח כנגד הסמכות של המדינה. כך, המושג של המרחב הציבורי מתקשר במידה רבה לנושא של דמוקרטיה השתתפותית ולשאלה כיצד דעת קהל הופכת לפעולה פוליטית.
אחת מתפיסות המוצא הבסיסיות של התיאוריה של המרחב הציבורי היא שפעולה פוליטית מכוונת על ידי המרחב הציבורי, וכי המשטר הלגיטימי היחידי האפשרי הוא זה שמאזין לציבור דרך המדיום של המרחב הציבורי שם מתגבשים דעותיו ורצונותיו. לטענת הברמאס, משטרים דמוקרטיים נשענים על יכולתם וההזדמנות הניתנת לאזרחים לקחת חלק בדיונים מאירי עיניים. חלק ניכר מן הדיון אודות המרחב הציבורי בתיאוריה הפוליטית העכשווית נוגע לשאלה מהו הבסיס התיאורטי הבסיסי של המרחב הציבורי, כיצד נע ומעובד מידע במסגרת המרחב הציבורי ואיזו השפעה יש למרחב הציבורי על החברה ועל אופן התנהלותה הפוליטי. 

No comments:

Post a Comment