Saturday, September 3, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית

פרק ה' - מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית
סמלי המדינה: ביטוי למדינה יהודית
סמלי המדינה מבטאים את הערכים ואת המורשת של מדינת ישראל ובכך מסייעים באיחוד
וליכוד תושבי המדינה או תושבי הלאום היהודי.  הסמלים מייצגים את המדינה,  מבטאים את
ריבונותה ומבדילים אותה ממדינות אחרות.
בישראל, ההמנון, הדגל וסמל המדינה, מקורם במורשת היהודית.
הדגל - דגלה של מדינת ישראל הינו הדגל שבו השתמשה התנועה הציונית. צבעיו של הדגל נקבעו
עפ"י צבע הטלית.  בנוסף,  הצבעים הללו מופיעים גם במקרא בתיאור בגדיו של הכהן הגדול ביום
הכיפורים.  הצבע הלבן מייצג טוהר וקדושה.  השימוש במגן דוד,  שגם הוא סמל יהודי מסורתי,
הוא יוזמה של דוד וולפסון, מראשי התנועה הציונית.
ההמנון: "התקווה" - מילותיו נכתבו ע"י נפתלי הרץ-אימבר והמנגינה לקוחה משיר עם רומני.
ההמנון מבטא את רצונו העז של העם היהודי לציון ואת הציפייה לעצמאות מדינית בציון. ההמנון
לא מבטא את רצונם ואת שיתופם של הערבים אזרחי ישראל בחלק מאזרחי המדינה.
סמל המדינה (המנורה עם ענפי הזית) - כסמל המדינה נקבעה מנורת בית המקדש כפי
שהיא חקוקה בשער טיטוס שברומא.  תיאור המנורה ולצידה ענפי הזית מופיע בספר זכריה (פרק
ד' פסוקים ב-ג) סמלה של המדינה מהווה ערך סמלי וקישוטי רב. המנורה היא סמלם המובהק של
היהודים מחוץ לגבולות ארץ ישראל ובתוך הגבולות מסמלת המנורה תקווה וכמיהה לבניית בית
המקדש.
מדי פעם נשמעים קולות המבקשים שינוי בסמליה של המדינה (דגל והמנון),  על מנת שאזרחי
ישראל הלא-יהודים יוכלו להזדהות עימם,  אולם עד כה לא הייתה לקולות אלו השפעה רבה.
כוחם של הסמלים הוא רב משום שהם חלק מהמסורת והמורשת של העם היהודי.

ההשלכות של היות מדינת ישראל מדינת לאום יהודית על האזרחים

הערבים בישראל
העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי פירושה שהיא מדינתם של כל בני הלאום
היהודי,  גם אלה שאינם אזרחי המדינה.  עובדה זו גורמת לכך שהערבים חשים לעיתים שמדינת
ישראל אינה מדינתם, אלא מדינת העם היהודי. הערבים מרגישים כאזרחים לא שווים במדינתם.
הערבים רואים בחוק השבות חוק מפלה,  משום שהוא מעניק לכל יהודי זכות להגירה
ולהתאזרחות.
הם רואים בחוק יסוד מקרקעי ישראל חוק מפלה משום שאינו מאפשר החכרת קרקע בבעלות
קק"ל למי שאינו יהודי.
יהודי התפוצות מגייסים כספים המיועדים רק למטרות מוגדרות כמו קליטת עולים יהודים
בישראל.
כל הגורמים הללו הפועלים לטובת האזרחים היהודים מגבירים את תחושת אי השוויון שחשים
האזרחים הערבים ואת הרגשתם שמדינת ישראל אינה מדינתם.


חזרה אל:

No comments:

Post a Comment