Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: זכויות האדם והאזרח - הקשר בין חובות וזכויותקשר בין זכויות וחובות
אין לחפש קשר בין הזכויות והחובות.  זכויות שייכות לאדם מעצם היותו אדם.  אם אדם אינו
ממלא חובה המוטלת עליו בחוק הוא ייענש על-פי החוק,  אך לא יפגעו זכויותיו האחרות שאין
להם קשר לעבירה.
לדוגמה:  אדם שלקח חיים מאדם אחר,  ייענש בכך שייקחו ממנו את חופש התנועה ויכלאו אותו.
אבל אי אפשר לקחת ממנו את זכותו להצביע.
הגנה על זכויות אדם ואזרח
בעולם ישנן שלוש דרכים להגן על זכויות האדם והאזרח:
1. מערכת חוקים ומשפט של המדינה.
2. אמנות בינלאומיות.
3. ארגוני מתנדבים בינלאומיים (כמו אמנסטי אינטרנשיונאל למשל).
התנגשות ואיזונים בין זכויות
אחת השאלות המהותיות ביחס לזכויות הפרט נובעת משאלת ההתנגשות בין זכויות:  מה קורה
כאשר מימושה של זכות יסוד אחת מביא לפגיעה בזכות יסוד אחרת או באינטרס הציבורי או
ביעד כלשהו של המדינה.
כיצד נקבע מהי הזכות שתזכה לעדיפות ומהי הזכות שיוחלט להגבילה?  מכאן שהזכויות אינן
מוחלטות ולעיתים כאשר נוצרים מצבים של התנגשויות בין זכויות יש צורך לקבוע מה קודם
למה.
כדי לפתור את בעיית ההתנגשות בין זכויות יש לעשות שקלול ואיזון – להעמיד זו מול זו את
חומרת הפגיעה בזכות אחת מול חומרת הפגיעה בזכות אחרת,  או ביעדיה של המדינה,  ולשקול
מהו הפתרון המאפשר הגנה מרבית על שתי הזכויות,  תוך פגיעה מעטה ככל האפשר בכל אחת
מהן.
דוגמאות להתנגשויות בין זכויות:
התנגשות בין חופש התנועה לבין בטחון המדינה – סגירת מקומות מסוימים בפני אזרחים.
התנגשות בין הזכות לפרטיות לבין בטחון המדינה – חיפוש במזוודות של נוסע וצילומן ע"י איש
ביטחון.
התנגשות בין חופש התנועה לזכות ההפגנה – סטודנטים חסמו כבישים בעת ההפגנה להורדת שכר
לימוד.
התנגשות בין חופש הביטוי לבין ביטחון המדינה ושלום הציבור – הטלת צנזורה על חופש הביטוי
בצבא.
התנגשות בין הזכות לקניין חומרי לבין שמירת הסדר הציבורי – הפקעת קרקע פרטית לצורך
סלילת כביש.
התנגשות בין חופש הביטוי לזכותו של האדם לשם טוב ולזכותו להליך הוגן – פרסום הרשעותיו
של אדם באמצעי התקשורת כאשר הוא עומד בפני משפט.
התנגשות בין זכות הציבור לדעת לבין צנעת הפרט – דרישתה של חברה ציבורית גדולה לאסור
פרסום דו"ח על אופן תפקודו של מנהל החברה.

No comments:

Post a Comment