Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: עקרון הגבלת השלטון


עקרון הגבלת השלטון
השלטון מרכז בידו עוצמה רבה. מטרת עקרון הגבלת השלטון היא למנוע עריצות ושרירותיות של
רשויות השלטון. יש צורך להגביל את עוצמתו ולמנוע ממנו לנצל לרעה את הכוח ולפקח עליו
שיפעל בהתאם לחוק.
רשויות השלטון בכלל והרשות המבצעת בפרט מרכזות בידיהן עוצמה רבה:
1. שליטה על משאבים כלכליים: שליטה על תקציב המדינה ואופן חלוקתו והשימוש בו. הממשלה
מעורבת בחיים הכלכליים במדינה ושולטת על משאבים רבים, קרקעות ואוצרות טבע.
2.  שליטה על משאבים אנושיים: הממשלה מעסיקה מגוון אנשי מקצוע לרבות כלכלנים,
משפטנים,  אנשי מנהל,  אנשי צבא,  מומחים בתחומי הבריאות והחינוך ועוד.  לאנשים אלה יש
את הכוח להתמודד עם בעיות כלכליות, טכנולוגיות ופוליטיות בחיי היומיום.
3.  שליטה על מקורות מידע: הממשלה שולטת על מאגרי מידע רבים בתחומים שונים ומהווה
מקור מידע גם בעבור גופים אחרים כגון מערכת המשפט והתקשורת.
4. שליטה על מנגנוני אכיפה: גופים כמו הצבא והמשטרה שעומדים לרשות הממשלה הם מקורות
עוצמה גדולים ויש להבטיח שהרשויות השונות וכן מוקדי הכוח עצמם לא ישתמשו בו בעריצות
ובשרירותיות.
העוצמה הנובעת מהשליטה של הרשות המבצעת בכל התחומים היא אדירה בהיקפה.  קיים חשש
שהרשות המבצעת עלולה לנצל עוצמה זו לרעה ולנהוג בשרירותיות ואגב כך לפגוע בדמוקרטיה
במדינה. לכן יש לקיים אמצעים שונים להגבלת כוחו של השלטון הבאים לידי ביטוי בעקרון הגבלת השלטון: בחירות, הפרדת רשויות, ביסוס
מערכת משפט יציבה והבטחת מנגנוני פיקוח וביקורת בלתי תלויים ברשויות האחרות.
במדינות הדמוקרטיות ישנם שני סוגים של מנגנוני פיקוח וביקורת:
1.  ביקורת מוסדית-פורמלית:  ביקורת הנעשית על-ידי מוסדות שתפקידם וסמכותם כמפקחים
ומבקרים את רשויות השלטון מוגדר בחוק.
2.  ביקורת בלתי פורמלית:  ביקורת הנעשית על-ידי גופים,  אזרחים או קבוצות,  מתוך מטרה
לפקח על השלטון ולבקר אותו

No comments:

Post a Comment