Sunday, September 4, 2011

סיכומים לבגרות באזרחות: עקרון הפלורליזם


עקרון הפלורליזם
עקרון הפלורליזם הוא ערך חשוב בדמוקרטיה, משום שפירושו לא רק עצם הריבוי והמגוון של הקבוצות השונות במדינה,  אלא גם ההכרה בזכות קיומן של דעות,  השקפות שונות,  צרכים ורצונות שונים בחברה.  הפלורליזם הוא גם ההכרה בזכותן של הקבוצות במדינה לבטא את השונות ביניהן ולהתארגן במסגרות שונות כדי לממש את זכויותיהן ולפעול להשגת האינטרסים והצרכים שלהן. ההכרה בערך הפלורליזם מאפשרת לקבוצות השונות הנבדלות זו מזו לשמור על הייחודיות,  תוך שמירה על בסיס מאחד ומשותף לחברה כולה. עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי בתחומים שונים:
בתחום הכלכלי – ריבוי ארגונים (אגודת העיתונאים,  ארגון האחיות,  איגוד התעשיינים,  ארגון
המורים) המתארגנים על בסיס קיומם של אינטרסים משותפים.
בתחום החברתי – ריבוי ארגונים שלכל אחד מהם מטרות משותפות משלו בתחום העשייה
החברתית כמו:  תנועת הקשת הדמוקרטית,  ויצ"ו,  נעמ"ת,  אמונה,  יד-שרה,    עדאלה (להגנה על
זכויות האזרח הערבי).
בתחום התרבותי-חינוכי – ריבוי ארגונים הפועלים במישור התרבותי חינוכי כמו:  אגודות שוחרי
מוסיקה, אמ"י (ארגון אומני ישראל)
עקרון הפלורליזם במבנה החוקתי-המוסדי – קיומן של רשויות שלטון נפרדות (מחוקקת,  מבצעת,
שופטת), קיומם של מרכזי שלטון מקומיים בעלי אוטונומיה מסוימת – מאפשר פיזור העוצמה בין
גופים שונים.
פלורליזם פוליטי – ריבוי מפלגות שמטרתן להגיע לשלטון כדי לממש את הרעיונות המשותפים
לחברי המפלגה.
עקרון הפלורליזם נותן ביטוי למרכיבים חשובים בדמוקרטיה:
- הכרה בזכות (מתן לגיטימציה)  השונות בין בני האדם ובין קבוצות,  שמטבעם הם שונים
זה מזה בצרכים, בהשקפות ובאינטרסים.
- פיזור הכוח בחברה ויצירת איזון בין רשויות השלטון השונות ובין ארגונים בעלי
אינטרסים שונים ואף מנוגדים.
- מתן לגיטימציה למאבקי עוצמה בין מפלגות וארגונים השונים זה מזה במטרותיהם
ובאינטרסים שלהם.
- השתתפות האזרחים בפוליטיקה עלפי העיקרון של שלטון העם.
- קיום תחרות חופשית בין הקבוצות השונות.
עקרון הפלורליזם – ההכרה בקיום קבוצות שונות בעלות דעות ואינטרסים שונים – מאפשר לקיים
תחרות חופשית בין הקבוצות השונות. תחרות זו היא תנאי הכרחי לקיים חברה דמוקרטית.
הפלורליזם אינו ערך מוחלט.  כדי שכל הקבוצות יוכלו לחיות במדינה ללא אנרכיה,  הן חייבות
להסכים ביניהן על נושאים מרכזיים,  כמו צורת המשטר,  כללי המשחק הפוליטי והנורמות
בחברה.


No comments:

Post a Comment