Friday, September 9, 2011

שיטות מחקר בתקשורת - שלבים מחקר במחקר כמותי

שיטות מחקר בתקשרות

שלבי מחקר במחקר כמותי:
·         שאלת מחקר. קריאת הספרות המחקרית הרלוונטית.
·         גזירת השערות מתוך התיאוריה ומחקרים קודמים- מה אני מצפה למצוא במחקר?
·         הגדרת המושגים והמשתנים במחקר
·         תכנון מערך המחקר (תכנית פעולה):
-          הגדרת האוכלוסייה ובחירת המדגם.
-          איסוף הנתונים
-          ניתוח הנתונים
·         סיכום ודיון. חזרה להשערות ולתיאוריה ממנה יצא המחקר.
השערה
טענה נגזרת מתוך תיאוריה וניתנת לבדיקה אמפירית. את ההשערה ניתן  לאושש או להפריך.
תיאוריה ß השערות ß תצפיות
השערה כללית ß מצביעה על קיומו או אי-קיומו של הקשר.
השערה ספציפית ß מצביעה על סוג הקשר, כיוונו ועוצמתו.
השערות חייבות להיות:
  1. ברורות.
  2. חסרות משמעות ערכית
  3. ספציפיות ככל האפשר.
  4. ברות בדיקה.
לוגיקה בחשיבה המדעית
q      דדוקציה - הסבר מהכלל אל הפרט.         
q      אינדוקציה - הסקה מן הפרט אל הכלל.
 (חזרה: 2 מושגים מרכזיים – אינדוקציה ודדוקציה ß מחקר ß שמתחיל מתיאוריה. המדע הפך ל"אידיאולוגיה עריצה", למרות שהוא היה כלי לשחרור מהדת, שהיה מהתחלה "אידאולוגיה עריצה". הציר נע בין ספקנות=ביקורת, שהיא המדע, לסקרנות. קיים מדע ופסאודו-מדע – אנו תמיד יכולים להעמיד את תחומי הידע למבחן; כל מה שלא ניתן להפריכו לפי פופר הוא אינו מדעי.)
פיירהאבנד משמיע ביקורת נגד השיטה ונגד המתודה.
קון יוצא נגד המושג "מדעי החברה", שכן לדבריו אין שום דבר מדעי במדעי החברה – לא ניתן למדוד אותם בכלים מתמטיים. הוא טוען שיש פרדיגמה מסוימת והיא מתה כאשר יש פרדיגמה חדשה.
מה יש לנו במדע?
·         שאלת מחקר / בעיית מחקר. אנו מנסחים מה שאנחנו רוצים לחקור במונחי שאלה או במונחי בעיה. השאלה מציגה לנו איזושהי אינטראקציה שמתקיימת בין 2 משתנים לפחות: תלוי (מוסבר, מנובא) ובלתי תלוי (מסביר, מנבא).
·         יציאה מתיאוריה ברורה ומוצהרת. יוצאים ממשהו קיים, משהו מבוסס. מטרת התיאוריה- לקבוע את גבולות התופעה עלינו אנו מסתכלים.
·         השערות. אלו היחסים בין המשתנים. קיימות 2 השערות: Ho- השערת העולם, שהיא כל מה שקיים עד היום בעולם בנוגע למחקר שלנו; H1- השערת החוקר. השערת החוקר לא סותרת את השערת העולם, בשונה מהשערות המבחן הסטטיסטי. להשערת החוקר יש תפקיד משמעותי- זוהי תשובה טנטטיבית לשאלת המחקר, כלומר זוהי תשובה זמנית שאנו מנסחים כרגע ובה מציגים מערכת יחסים מסוימת (כללית או ספציפית) ; זה מה שאנחנו חושבים כרגע שאנחנו נמצא במחקר שלנו. 

No comments:

Post a Comment