Saturday, September 3, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: הסדר הסטטוס-קוו


הסדר הסטטוס קוו
בשל חילוקי הדעות בין דתיים לחילוניים באשר לצביונה היהודי של המדינה ומעמד הדת היהודית
במדינה,  בשנת 1947,  ערב הקמת המדינה,  הושג הסדר בין מפלגות הפועלים ובין המפלגות
הדתיות והחרדיות.  עפ"י הסדר זה מעמד הדת במדינת ישראל יוסדר עפ"י המתכונת שהייתה
קיימת ביישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט.  ("סטטוס קוו"  בתרגום מלטינית שמירת המצב
הקיים).
הסדר הסטטוס-קוו מבוסס על כך שהקבוצות היהודיות השונות במדינה מכירות בצורך למצוא
דרך לחיות יחד,  למרות חילוקי הדעות בנושאי דת ומדינה.  הסדר זה נועד להסדיר עניינים
עקרוניים ולקבוע "כליי משחק"  ,  אך אין בו פתרון לנושאים הנכונים במחלוקת.  באמצעותו
מתאפשר לכולם להמשיך לחיות יחד למרות חילוקי הדעות.
רקע
חילוקי דעות (מחלוקות)  בין דתיים לחילוניים ביחס לאופי של מדינת ישראל ולמעמד הדת
היהודית במדינה.
מטרה
מניעת מלחמת תרבות בין חילוניים לדתיים.  סכסוכים בדמוקרטיה נפתרים ע"י מו"מ שבסופו
פשרה.  הסדר הסטטוס-קוו מבוסס על ההכרה שצריך לחיות ביחד למרות חילוקי הדעות בנושאי
דת ומדינה. הסדר זה מבטא את עקרון ההסכמיות. ההסדר נועד לפתור עניינים עקרוניים ולקבוע
"כללי משחק", אך אין בו פתרון לנושאים השנויים במחלוקת.
פירוט תוכנו של ההסדר:
ההסדר כולל 4 סעיפים עיקריים:
1. שמירת כשרות במוסדות ציבור (כמו משרדי ממשלה וצה"ל).
2. שמירת שבת במקומות ציבוריים (תחבורה ציבורית).
3. שמירת המעמד האוטונומי לחינוך הדתי.
4. מתן זכות בלעדית לבתי דין רבניים לעסוק בענייני נישואין וגירושין.
בעייתיות בהסדר
סטטוס קוו במובן של שמירה אמיתי על מצב קיים,  אינו אפשרי משום שהתנאים משתנים
במדינה, הן במישור החברתי והן במישור הפוליטי: הסדרי הסטטוס קוו שלא מעוגנים בחוק, כמו
נושא שמירת השבת. נושאים אלו מעוררים מחלוקות בין הציבור הדתי לציבור הלא-דתי. לדוגמא,
הנהגת שידורי טלויזיה בשבת יצרה מצב חדש שהסדר הסטטוס קוו היה צריך לתת לו פתרון וכל
אחד מן הצדדים החתומים על ההסדר גייס את ההסדר כדי להגן על עמדתו.  הבעייתיות בהסדר
היא שהוא לא חוק.
חוקיות ההסכם
חלק מהנושאים שהוסכם עליהם בהסדר הסטטוס קוו קיבלו תוקף של חוק. למשל: חוק בתי דין
רבניים, חוק שעות עבודה ומנוחה, שמירת כשרות במוסדות ציבור ועוד.
חזרה אל:
מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

No comments:

Post a Comment