Friday, April 27, 2012

פוליטיקה השוואתית


מבוא לפוליטיקה השוואתית – סיכום
פוליטיקה השוואתית היא אחד מתחומי המחקר של מדעי המדינה והיא עוסקת בחקר השוואתי של מערכות פוליטיות של מדינות שונות.
פוליטיקה השוואתית מתחלקת, כמו תחומים אחרים רבים, לפעילות תיאורטית ומעשית. בחלקה המעשי פוליטיקה השוואתית אוספת ומנתחת מידע אודות מדינות והמערכות הפוליטיות שלהן ואז מצליבה ממצאים ממדינות שונות בכדי לערוך השוואה בניהן. חלקה התיאורטי של פוליטיקה השוואתית הוא פיתוח מתודולודיה של השוואה בין מדינות ודרכים לערוך את ההשוואה.
נושאים בפוליטיקה השוואתית:

No comments:

Post a Comment