Tuesday, April 24, 2012

מבוא לסוציולוגיה- סיכומים: תרבות

מבוא לסוציולוגיה- סיכומים: תרבות
אי שיויון אתני מחבר אותנו לנושאים של אי שיויון ותרבות. הסוגיה של אישיויון ותרבות יתחברו בהרבה צורות וכיוונים אבל יש לדבר רגע על תרבות בצורה מסודרת יותר. תרבות היא אינה הכוונה למשרד התרבות הממשלתי אלא מכלול רחב מאד שכולל ידע אמונות אומנות מוסר חוקים מנהגים וכל שאר היכולות וההרגלים שרוכש האדם כחבר בחברה. תרבות במובנה הרחב , הסוציולוגי היא תהליך כולל של יצירת משמעות והקנייתה לסביבה והיא דבר נרכש ולא מולד. תרבות נתפסת בסוציולוגיה כדבר דינמי ונתון לשינויים תוך זיקה לתהלכיים חברתיים פוליטים גיאוגרפים ואחרים אך חשוב להוסיף שבהרבה ניתוחים תרבותיים יש נטייה לטעון שתרבות היא דבר יחסית יציב. נתונה לשינויים אך שינויים תרבותיים הם דבר איטי. הנחות יסוד, המובן מאליו. תרבות היא אוסף של מובנים מאליהם, דברים שהפנמנו בצורה העמוקה ביותר ולכן כאשר אנו מנסים לשנות גם אם באופן מאד מודע שמשהו גזעני אף אחד לא י=רוצה להיות גזען, אך מאד קשה לנטרל את הדבר שהפנמנו בגיל מאד צעיר ואומר לנו שיש הבדלים באיכות בין שחורים ולבנים. אנחנו רוצים לפעול אחרת, לשנות את זה אך במידדה רבה התרבות מוטמעת בצורה עמוקה וקשה לשנות אותה. ברוב המקרים תרבות משתנה מאד לאט. שינוי תרבותי בד"כ עניין של עשרות שונים ודורש כח חיצוני ותהליכים חברתיים מאד ארוכי טווח ומרחיקי לכת. (כשאנחנו מדברים על צריכת מזון, מה אנחנו אוכלים כלבים או ג'וקים או פרות. דבר אחד נראה לנו ממש מפתה ואחרים ממש דוחים. בתרבויות אחרות דברים אחרים נתפסים טעימים ובאחרת דוחים, האופן בו אנו מקיימים יחסי מיןף קליטת פסולת גופנית וכו'). המשמעויות החברתיות שמצטרפות לזה והאופן בו זה נעשה הן שונות מאד מחברה לחברה. האופן בו אנו עושים את הדברים בתרבויות מסוימות מתמסד, נעשה קבוע ויוצר הבדלי בין קבוצות. הצרכים הפיזיים הם אחידים אך האופן בו חברות שונות פועלות ע"מ לקיים את הצרכים האלה שונה מאד מחברה לחברה. רוב השוני בהעדפות אוכל, אופן אכילה או כל דבר אחר הוא תרבותי וצומח לאורך שנים, מתמסד והופך לחלק בלתי נפרד מהחברה.
סוציולוגיה מבקשת להיבן תרבויות בהקשר בו הן נוצרו ובהקשר בו הן משתנות . אחד האתגרים המשמעותיים הנסיון להימנע משיפוט (תרבות נחותה או פחות טובה ביחס לאחרת או לש]וט ערכים של תרבות). התפיסה של יחסיות תרבותית, ההנחה שתרבויות הן שונות זו מזו ולהבין כל תרבות ע"י התרבות האחרת. התרבות שלנו היא מובנת מאליה וקל לנו להצביע על תופעה של תרבות אחרת כסממן של תרבות. אנחנו אומרים על דבר שהוא תרבותי או נחות מבלי תמיד לשים לב גם לתרבותיות של עצמינו. No comments:

Post a Comment