Monday, April 30, 2012

תקשורת המונים - סיכומים


תקשורת המונים היא מושג גג המציין אמצעי תקשורת בעלי תפוצה רחבה וכן את הדיון באמצעי תקשורת המונים אלו במסגרת לימודי תקשורת. לנושא של תקשורת המונים חשיבות עצומה במאה העשרים (וכן העשרים ואחת) בעיצוב תרבות ההומנים, הפוליטיקה, האידיאולוגיה ותפיסת המציאות החברתית בעידן של אמצעי תקשורת שיכולים להעביר מסר אחיד למיליוני אנשים. להלן תמצאו סיכומים בנושאים השונים של תקשורת המונים. הסיכומים מבוססים על הקורסים מבוא לתקשורת המונים א’ וכן מבוא לתקשורת המונים ב’ וכוללים גם סיכומי מאמרים על תקשורת המונים וכן קישורים חיצוניים לתחומים נוספים הקשורים בנושא של תקשורת המונים.

 • ניאו מרקסיזם , ניאו מרקסיזם (לזרספלד ומרטון)
 • התיאוריה המבנית-תפקודיתהגישה המבנית תפקודית (+מונחים)
 • הגישה הפוליטית כלכלית
 • הגישה ההגמונית
 • אסכולת פרנקפורט
 • פמיניזם
 • פוסט קולוניאליזם
 • חלק ב’

  No comments:

  Post a Comment