Friday, April 27, 2012

סוציולוגיה ותרבות


תרבות היא מכלול רחב הכולל ידע, אומנות, מוסר וחוקים מנהגים וכל שאר היכולות וההרגלים שרוכש האדם כחבר בחברה. זאת אומרת שתרבות במובנה הרחב והסוציולוגי היא תהליך כולל של יצירת משמעות והקנייתה לסביבה. והיא דבר נרכש ולא מולד. התרבות היא דבר דינאמי שנתון לשינויים תוך זיקה לתהליכים חברתיים, פוליטיים, גיאוגרפיים ועוד.
צריכת מזון, מגע מיני או פליטת פסולת, תופעות פיזיולוגיות המתקיימות בכל צורות עולם חי, נהפכים למוסדות המוסדרים ע"י נורמות חברתיות ותרבותיות, כך הם ממלאים לא רק תפקודים ביולוגיים אלא גם חברתיים-תרבותיים. שינויים בחילוף החומרים ובפעילות הבלוטות באורגניזם האנושי עשויים לעורר רעב או תשוקה מינית, אבל התרבות והחברה מכתיבות לאדם אילו סוגי מזון הוא רשאי לאכול, את ההקשר החברתי של האכילה, או את השותף המתאים ליחסי המין.
בהרבה ניתוחים תרבותיים יש נטייה לטעון ששינויים תרבותיים זה דבר איטי ושמאוד קשה לערער על המובן מאליו. תרבות היא אוסף של מובנים מאליהם שהפנמנו בצורה העמוקה ביותר ולכן כאשר אנחנו מנסים לשנות, במודעות, קשה לנו לנטרל משהו שהפנמנו מגיל מאוד צעיר.
הקשר הזה בין ההיבטים הביולוגיים לתרבותיים הוא קשר שקיים. רוב השוני בין איך שאנו מעדיפים לאכול או לעשות כל דבר אחר הוא שוני  תרבותי שצומח לאורך שנים, מתמסד והופך לחלק בלתי נפרד מהחברה.
אחת השאלות המרכזיות בסוציולוגיה זו השאלה של יחסיות תרבותית,
הסוציולוגיה מבקשת להבין את התרבויות בהקשר בו הן נוצרות ולא לשפוט אותן. יחסיות תרבותית אל מול אתנוצנטריות: אנחנו לוקחים את התרבות של עצמנו כמובן מאליו ולכן מה שמאפיין אותנו הוא הרציונאלי מבחינתנו בעוד שפעולה בתרבות אחרת נתפסת כתופעה תרבותית בעוד שגם פעולות אצלנו הן גם תרבות באותה מידה.לנסות להבין תרבות אחת לא בכלים של הבנת תרבות אחת אלא בשל אחרת כמו אנחנו עליונים ואנחנו עליונים מאוד מאפיינת את הספרות שמתעסקת בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אנחנו בני התרבות של עצמנו מודעים לזה שאנחנו תוספים כעליון את מה עליון בהכרח אצלנו ונחות את מה שנחות בהכרח אצלנו.
בסוציולוגיה תרבות מוגדרת באופן רחב יותר משאנחנו מגדירים אותה בדר"כ בשפת היום-יום. בדיונים שלנו עד כה ראינו שיש התייחסויות שונות למושג תרבו. ההנחה היא שהתרבות היא משותפת לכל בני החברה. למעשה גבולות התרבות והחברה נתפסים כחופפים. כשדורקהיים מדבר על תודעה קולקטיבית הוא מניח שיש גם תרבות משותפת. לעומת זאת מרקס, יש הנחה על תרבות משותפת לכולם אבל היא משותפת לא כי כולם חולקים אותה אלא כי החזקים יכולים לכפות את ערכיהם ונורמות ההתנהגות שלהם לפחות באופן חלקי על החלשים.

No comments:

Post a Comment