Thursday, April 26, 2012

סטייה בגישה ההבנייתית


סטייה בגישה ההבנייתית:
1.מושג האחרות-הימנעות מסטיגמטיזציה: גישה שהתפתחה מאוחר יותר, חוקרים כמו פוקו וחבריו שלקחו או הכניסו את מושג הרפלקסיביות, לאופן שבו החוקרים עצמם, מבינים את התפקיד שלהם  בכינונו של הסדר החברתי. בעקבות הבנה זו יש נסיגה משימוש במושג סטייה למושג אחרות. שהוא מושג לכאורה יותר ניטראלי מבחינה ערכית. הוא אחר הוא שונה ולא סוטה. מושג החירות מדבר על זה שאנחנו כולנו מגדירים את עצמנו באמצעות הגדרת האחר.התפיסה שזהות ואחרות הם תמיד שני פנים של אותו מטבע.
2.הגדרת העצמי באמצעות הגדרת האחר: האופן שבו אנחנו חושבים בנוי בדיכוטומיות. אנחנו תמיד משווים את עצמנו כדי להבין את האחר אז השאלה שהגישה ההבנייתית שואלת היא השאלה אודות היווצרותן של קטגוריות של אחרות.המשך בנקודה 3.
3.דגש על תהליך ההבניה של קטגוריות של אחרות: כשאנחנו חושבים על אדם למשל אנחנו חושבים באופן טבעי על גבר וכדי לחשוב על אישה זה להגיד האדם הזה הוא אישה. כדי להיחלץ מהחשיבה הגברית אנחנו צריכים לעשות מערך שיטתי. אז הגישה ההבנייתית שואלת שאלות על האופן שבו קבוצות מסוימות מתחילות להיות מוגדרות כאחרות חברתיות. התהליך הזה נעשה ברמת המאקרו. עושים זום אווט-מתעניינים בהליך פוליטי שבו קבוצות מסוימות למשל הופכות להיות מוקצות או מתויגות ואחרות. זה בניגוד לאינטראקציונית שהיא גישה ברמת המיקרו שמתעסקת בהגדרות מצב ואינטראקציות בין אישיות. בגישה ההבנייתית מתעסקים בהליכים גדולים הרבה יותר יוצאים מרמת המיקרו לרמת המאקרו.אז הגישה מתעסקת בתהליך הכללי של למה קבוצה אחת נחשבת נפרדת או אחרה משנייה ופחות למה אדם אחד סוטה מול אדם אחר.התעסקות באוכלוסייה שלמה ולא בבודדים.{סתם דוגמה: מתקיימים פרויקטים שלמים של הגדרת המערב כמתקדם ורציונאלי, איך קטגוריה של מערביות נוצרת ומקבלת את משמעות, ע"י הגדרת האחר-המזרח, כמלוכלך, אמוציונאלי, חייתי ובלתי רציונאלי.}לסיכום השאלה המעניינת : כיצד מובנית תפיסה של אנחנו וכיצד מובנית אל מולה תפיסה של אחרים: בחברות שונות יש לנו הרבה מאוד תפיסות שפועלות במקביל של אנחנו וחברים. רזים מול שמנים, לבנים מול שחורים, העשירים מול העניים. מה שמעניין וחשוב כאן בעצם, זה שהגישה הזו של הבנייה חברתית, אנחנו יכולים להבין דרכה את ההבדלים החברתיים בצורה הרבה יותר עמוקה כי אנחנו יכולים להבין את ההליך ההיסטורי, איך חברות מסוימות מוגדרות כאחרות ואנחנו מפעילים כלים אנושיים של פיקוח וענישה על הקבוצות האחרות. הקבוצות האחרות יהיו סובייקט לפיקוח הרבה יותר צמוד.מי שאנו מגדירים כאחר מלכתחילה גורם להסתכלות עליו בצורה אחרת מלכתחילה.  

No comments:

Post a Comment