Thursday, April 26, 2012

מדעי המדינה - סיכומים


מבוא למדעי המדינה הוא קורס בסיסי שמציג צוהר ראשוני אל תוך העולם של מדעי המדינה, סוגיות מרכזיות, גישות שונות, שאלות מכוננות והוגים מרכזיים. מבוא למדעי המדינה סוקר את הגישות המרכזיות במדעי המדינה, את הדמויות המכוננות, את הזרמים העיקריים של מדעי המדינה ואת הרקע להתפתחות מדע המדינה המודרני על רקע עלייתה של המדינה המודרנית. מדעי המדינה עברו תמורות מרחיקות לכת מאז ראשיתם עם פילוסופים כגון קרל מרקס, ג’ון סטיוארט מיל, מקס וובר, ג’ון לוק, תומס הובס, סטיבן לוקס, ג’ון רולס ואחרים אל עבר תפיסות כמו גישת המערכת, הפונקציונליזם או הביהיביורליזם. כמו כן ספגו מדעי המדינה השפעות רבות מדיסציפלינות משיקות והתפתחויות היסטוריות באקלים האקדמי כגון הפמיניזם, הפוסט-מודרניזם והפוסטקולוניאליזם.
להלן תמצאו אסופת סיכומים של מבוא למדעי המדינה מסודרת על פי נושאים שכוללים בין היתר היכרות עם סוגיות ודמויות במדעי המדינה, דמויות בולטות בעבר ובהווה, דיונים בנושאים כגון אידיאולוגיה, המדינה המודרנית, דמוקרטיה, תרבות פוליטית וחברה אזרחית, פילוסופיה פוליטית וכן נגיעות פה ושם אל הפוליטיקה הישראלית. הסיכומים של מבוא למדעי המדינה מסודרים לפי עמודים שונים שמוקדשים כל אחד לנושא (בנויים על פי רצף השיעורים של מבוא למדעי המדינה באונ’ העברית) שמכילים גם קישורים פנימיים אל עמודי סיכומים אחרים רלוונטיים. כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים של מבוא למדע המדינה וכן סיכומי מאמרים במדעי המדינה.
סיכומים במבוא למדעי המדינה:
סיכום 11: מהו העוני
סיכום 14: הגישה המוסדית
סיכום 20: החברה האזרחית
סיכום 21: ניאו-ליברליזם
סיכום 22: רב תרבותיות
סיכום 23: מדינת הרווחה
סיכום 24: הדרך השלישית
סיכומים נוספים של מבוא למדעי המדינה:

No comments:

Post a Comment