Friday, April 27, 2012

מאפייני הבירוקרטיה על פי מקס וובר

מאפייני הבירוקרטיה על פי מקס וובר:
מקס וובר מנסח את המאפיינים המציעים ניתוח אנאליטי של הבירוקרטיה. מחשבתו של וובר הייתה מחשבה פרוסית בת זמננו: הוא בנה את הסרגל הזה מתוך היכרות עם הרבה צווילזציות וכל מיני דברים שקרו בהם:
1.פקידים הם בני-אדם חופשיים: רשאים להיכנס ולצאת מהארגון כרצונם.
2.היררכיה של משרות: היררכיה של ג'ובים, לא חשוב מי האדם שממלא אותם, הזכויות והחובות צמודים למשבצת.
3.הגדרת סמכות ברורה והתמחות חלוקת עבודה, תקנון, למשל יש תקנון האוניברסיטה שלפיו מתנהלים. כל אחד מומחה למשהו. לכל אחד יש תפקיד.
4.מינוי לתפקיד הוא על בסיס חוזי טוב זה ברור צריך חוזה.
5.מועמדים  נבחרים על בסיס כישורים ומבחנים. מועמדים נבחנים ע"פ הכישורים שלהם לנהל תפקיד מסוים. וובר היה לו בראש את הציווילזציה בסין, איפה יכולה להיות שונות? אז המנדרין הסינים מכירים את הבירוקרטיה הסינית שהיא בירוקרטיה מאוד מורכבת, הכתב הסיני כולל למעלה מ2000 סימנים ולכן הבירוקרטיה הסינית היא ממש מורכבת. זו בירוקרטיה שהתבססה על כתיבה, מי שידעו לכתוב את ה2000 אותיות האלה היו המנדרין הסינים שהיו אצולה חברתית מעמד אליטה מאוד מבוסס. לכן בעצם המנדרינות עברה מאב לבן והאליטה העבירה את לבנים שלהם ובשיטה הייתה נפוטיזם.ואז נכנס העניין הזה של הבירוקרטיה הפרוסית של וובר שלא יהיה נפוטיזם.
6.שכר קבוע, זכויות סוציאליות, משכורות בהתאם למיקום בהיררכיה.
7.התמקדות ע"פ ותק ושיפוט ממונים{לא נפוטיזם}
8.הפקיד לא יכול לנכס את המשרה. ניכוס: לקיחה של הדבר השייך לכלל לתוך הכיס זה ביטוי של מרקס, אבל וובר אומר שאסור. לקחת את הנכסזה למשל לקחת שוחד, לקחת נכסים ששייכים לארגון, לכלל ולוובר היה דוגמה לכך, אחד הדגמים הבירוקרטים המתקיימים במקביל לפרוסית הייתה אצולת הגלימה בפיאודלים מי שקיבל אצולה היה מי שנלחם עבור המלך. אצולה של חרב.  ומישהו שרצה כסףמכר תארי אצולה. ומזה הוא ייצר את הכלי הזה בסרגל.
9. הפקיד נתון למשמעת קפדנית ולפיקוח מצד הארגון. כללים כתובים ותרשומות.
10.יחס אימפרסונאלי גם לעובדים וגם לקליינטים.
נוצרת ספרות ענפה ששואלת האם המודל הזה הוא היעיל ביותר?

No comments:

Post a Comment