Friday, April 27, 2012

גישות שונות לשאלה הבין-תרבותית


מהצד הקיצוני השמאלי יש לנו את הגישה הפלורליסטית: שאומרת שאנחנו צריכים להכיר בקיומן של תרבויות שונות ולתת להן שוויון. זה מה שמאפיין את הפלורליזם, לא להציב תרבות אחת הנעלת יותר, קלאסית יותר או טובה יותר אלא לייצג מגוון ושוויון בתוכו.
הגישה הרווחת ביותר היום ברמת השיח היא הגישה הפלורליסטית. אך לצד גישה זו הגיעו גם גישות אחרות:
גישת הטמעה: נבעה מכור ההיתוך שהיה נפוץ בישראל בראשית דרכה וגם באותה תקופה בעולם. להטמיע את חברות המיעוט בחברת הרוב. היוקרה של הגננות של פעם, היה שהן יודעות לתת לילדים ערכים ונורמות התנהגות ממש כמו החברה הטובה, הנעלה והעליונה. יותר טוב מהורים למשל שמגיעים מחברה אחרת שנחשבת לחברה נחותה יותר מחברת הרוב.מהחברה הנעלה. לעשות סוציאליזציה לערכים משותפים של התרבות השלטת והנחותים מצופים לקבל אותה עליהם.כדי לייצר תרבות אחידה צריך שכל חברי התרבות, יקבלו על עצמם את הערכים, ההתנהגות והנורמות של תרבות הרוב שנחשבת לתרבות העליונה. כמו הדוגמה של פורד שללחוץ על מהגרים להיטמע בחברה האמריקנית. הטמעה של מיעוטים בתרבות השלטת. כור היתוך. למשל הפחד מהעלייה הרוסית היה שאולי יהיה ניסיון של חבר המועצות לשמור על תרבות מתבדלת כי זו הייתה הגירה כ"כ גדולה. והם באו בתקופה יחסית קצרה. היו בתי ספר נפרדים.הניסיון של הקבוצה לשמור את עצמה שנבדלת .היו כאלה שהקפידו לדבר איתם רוסית אפילו שהיו כבר דור שלישי. המאמץ המאוד אינטנסיבי שמדינת ישראל עשתה כדי לחתור תחת האפשרות הזו של הפרדה תרבותית והסתגרות תרבותית.
גישת הבידול: קבוצת הרוב  או קבוצת המיעוט תובעות הפרדה פיזית וחברתית כמעט מוחלטת מינימום מגע בין הקבוצות כדי שלא יהיה למשל נישואי תערובת, או למשל גטאות של יהודים שרצו להיבדל מהם. או קבוצות של חרדים בישראל שמבדלות את עצמם בשכונות נפרדות מרצונן כדי להגדיר לעצמן מרחב מוגן ביחס לאחרים. יהודים בארה"ב נוטים לחיות בשכונות עם אופי יהודי. קבוצת הרוב דוחקת את התרבות האחרת לשוליים לאזורים סגורים לשוליים כדי למנוע "זיהום" תרבותי של התרבות השלטת. שהתרבות השלטת לא תאלץ להשתנות כדי להכיל את הקבוצה האחרת. או שחברת המיעוט בעצמה מסתגרת כדי לא להיטמע. אז הבידול אם כן יכול לבוא משני הכיוונים.
גישת רצח עם: הכחדה של עם, הכחדה פיזית של רצח של ממש, או הכחדה של התרבות, אם לא תיטמעו אנחנו נהרוג אתכם, או אם לא תשבעו לקיסר ולמשלך נהרוג אתכם. האנוסים בספרד זה למשל הכחדה של תרבות בלי רצח עם פיזי של ממש.

No comments:

Post a Comment