Thursday, April 26, 2012

וובר ובורדייה על ריבוד חברתי


וובר-מעמד, סטאטוס ומפלגה:
1.גישה רבה שכבתית: שלושה סולמות ריבודיים
אצל וובר החברות השונות שמות סולם ריבודי שונה. המרת המשאבים והחלפת הכסף ביוקרה. מאוד משנים.וובר מדבר על גישה רב שכבתית שלושה סולמות ריבודיים:
א.מעמדי=סיכוי בשוק{התנהגות אינדיבידואליסטית}.
ב.יוקרה=השתייכות לקבוצת סטאטוס{פעולה קבוצתית של סגירות והדרה}
ג.כוח=פעולה קבוצתית של צבירת כוח.
2.חברות שונות מציבות במרכזן סולם ריבודי שונה וגוזרת ממנו את מיקומו של היחיד בסדר החברתי.
3.חשיבות אפשרות המרת המשאבים.
פייר בורדייה-בין מרקס לוובר:
בורדייה הגיע מהשוליים של החברה הצרפתית:
המנגנונים שבאמצעותם ההון או המיקום המעמדי מגדיר את סיכויי חייו של היחיד. בעקבות מרקס הוא מדבר על חברה מעמדית, אנו משווים חברות על פי מה הסיכוי של אדם שנולד למעמד נמוך לטפס למעמד הגבוה. בורדייה הוא יוצא מם הכלל מחברה צרפתית שנחשבת מאוד מעמדית, והוא עבר ממעמד נמוך למעמד שולט. הריבוד החברתי נשען על סוגי שונים של הון. לא רק כלכלי. אלא אנחנו מדברים למשל על הון תרבותי. 1.דגש על מרכזיותו של ההון בקביעת סיכויי חייו של היחיד:
2.הבורגנות כמעמד השולט בחברה בת זמננו:
3.אבל הבנה של קיומם של סוגים שונים של הון תרבותי וסימבולי הניתנים להמרה בהון כלכלי:
א.הון תרבותי הוא מושג המתייחס לעולם הידע, והתוכן של היחיד והקבוצה, והוא מתפקד כגורם מרבד וכגורם המשעתק את אי השוויון, ואת עליונותם החברתית של קבוצות מסוימות והנמכתן והדרתן של קבוצות אחרות.הון תרבותי למשל זה בצרפת מאוד חשובה היכולת לדבר על אוכל. יש קשר בין המשכורת שלך או של אבא שלך לבין האוכל שאתה מעדיף לאכול. יש קשר בין המשכורת שלך לבין המוסיקה שאתה מעדיף לשמוע.תוכניות הטלוויזיה בהן תצפה וכולי.. לטענת בורדייה למעמדות השונים ולקבוצות החברתיות השונות יש הון תרבותי שונה.המעמד הבינוני הוא הגבוה הוא שקובע מה גבוה ומה נמוך. הוא שמגדיר את המוסיקה הקלאסית כמוסיקה נעלה על פני מוסיקה פופולארית. מה אנין ומה לא. וכולי... מי שאינו בעל ההון התרבותי הנכון, יתקשה מאוד להשתלב במעמד הבינוני.הון אקדמי , חברתי-הקשרים החברתיים שעומדים ברשותנו. עם כמה אנשים אנחנו בקשר ועמי מי אנחנו בקשר.

No comments:

Post a Comment