Tuesday, August 30, 2011

היסטוריה של אמצעי התקשורת

להלן תמצאו סיכומים של הקורס היסטוריה של אמצעי התקשורת. הסיכומים כוללים סיכומי נושאים שונים הנדונים במסגרת הקורס וכן סיכומי מאמרים.
הקורס "היסטוריה של אמצעי התקשורת" הולך על ציר כרונולוגי וסוקר את ההתפתחות של אמצעי התקשורת והשפעתם על החברה והתרבות האנושית דרך ארבעה מהפכות בעולם התקשרות שבאו עם התפתחותם של אמצעי תקשורת חדשים שכל אחד מהם בתורו שינה את פניה של התרבות והחברה האנושית. הקורס "היסטוריה של אמצעי התקשורת" מדגיש את הקשר ההדוק שבין אמצעי התקשורת ובין אופן ההתנהלות של החברה, כאשר עלייתו של כל אמצעי תקשורת חדש מובילה לשינויים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים בעולם.


קיימות 4 מהפכות בהיסטוריה של אמצעי התקשורת:


No comments:

Post a Comment