Tuesday, August 30, 2011

סיכום - יסודות השיווק - בניית תוכנית אסטרטגיתבניית תוכנית אסטרטגית

אסטרטגיה עסקית – תכנית פעולה הקובעת את יעדי הארגון הכוללים את תפיסת העולם העיסקית, מטרות קיום הארגון, צרכי הישרדות ופיתוח. הגישה הכוללת לפיה יפעל הארגון למימוש מטרותיו.

תכנון אסטרטגי – תכנית המתארת כיצד על הארגון לנצל הזדמנויות עסקיות בסביבה עסקית דינאמית. כלומר, הארגון צריך לנהל "התאמה אסטרטגית" בין יעדי הארגון ויכולותיו לבין תנאי השוק המשתנים.

יתרונות התכנון האסטרטגי:
1.     יוזמה ולא תגובה מאוחרת לשינוי.
2.     כיוון ברור.
3.     פעולות השיווק מבוססות על בחינת השוק וחשיבה הגיונית.
4.     הגדרת קריטריונים לבחינת הביצוע.
5.     שיפור הקואורדינציה הפנים ארגונית.

תהליך התכנון האסטרטגי:
1.     הגדרת משימת החברה – כל ארגון קיים כדי להשיג הישג כלשהו בסביבה הרחבה יותר.
2.     יעדי החברה – משימת החברה מתורגמת למערכות מפורטות של יעדים מנחים לכל רמת ניהול.
3.     תיק עסקים – ריכוז כל העסקים והמוצרים המרכיבים את פעילות החברה.
4.     אסטרטגיות פונקציונאליות – תכנון מפורט לכל פונקציה ארגונית במטרה להשיג את המטרות האסטרטגיות.
תמהיל השיווק Marketing Mix  

תמהיל הגישה השיווקית. מרכיבי התוכנית השיווקית.
4P
Product
Price
Place
Promotion
 
4מ'
מוצר
מחיר
מקום
מסר (קידום)
 
 מוצר - איכות, תפקוד, דגמים, מותגים, אריזה, גודל, שירותים.
מחיר - מדיניות, מחיר, תנאי אשראי, הנחה, תשלומים.
מקום - הפצה - כיסוי שוק, מיקום, מלאי, אחסנה, תחבורה.
מסר - תקשורת שיווקית - מכירה אישית, קידום מכירות, פרסום, יחסי ציבור.יסודות השיווק -סיכומים

No comments:

Post a Comment