Tuesday, August 30, 2011

סיכום - יסודות השיווק: התנהגות צרכניםהתנהגות צרכנים

התנהגות הצרכניםמתייחס להתנהגות הצרכנים הסופיים (בודדים ובתי אב) אשר קונים את סחורות ושירותים לשימוש אישי.

לימוד התנהגות הצרכנים – לימוד כיצד מגיבים הצרכנים למאמצי שיווק שפירמה עשויה להפעיל.

מודל גירוי-תגובה

 
        צורך, רצון                                     מניע                                   פעולה

תהליך הקניה מתחיל בגירוי הבונה את הצורך והרצון של הצרכן, המוביל אותו לקניה.

גירויי ע"י המשווק = P4
  • מעורבות הצרכן – מידת ההשקעה שהצרכן מוכן להשקיע ברכישה:
¨     מעורבות גבוהה – התהליך של קבלת החלטת הקניה ארוך ומורכב יותר. הצרכן מחפש את המוצר, משווה, בודק, מתעניין, מתייעץ ורק אז מקבל החלטה.
למשל: קניית רכב, קניית דירה.
¨     מעורבות נמוכה – הצרכן לא משקיע מאמצים בקנייה. קנייה בחטף. קודם קונה ולאחר מכן שואל למה.
למשל: קניית מוצרי יסוד (לחם, חלב).

  • מידת המעורבות נובעת ממספר גורמים:
¨     סוג המוצר:
§        מוצרי נוחות – קניה אימפולסיבית, מעורבות נמוכה. למשל: מוצרי יסוד.
§        מוצרי חיפוש – מוצרים שבכדי למצוא אותם דרושה השקעה בחיפוש. מעורבות גבוהה. למשל: ריהוט, רכב.
§        מוצרי ייחוד – תהליך החלטה מורכב וממושך ביותר, מעורבות גבוהה מאוד. למשל: דירה.

¨     על המשווק לשווק את המוצר אופן שיתאים לסוג המוצר – במוצרי חיפוש וייחוד נוטים להשתמש באנשי מכירות לתחושה אישית יותר.

·        סוגי התנהגות בהחלטת קניה:
¨     תגובה שגרתית      מוצר נוחות       מעורבות נמוכה
¨     פתרון בעיה חלקית                        מעורבות גבוהה
¨     פתרון בעיה מקיפה                        מעורבות גבוהה מאוד

·        שלבים בתהליך אימוץ מוצר חדש:
¨     מודעות – לצרכן נודע על החידוש אך חסר לו מידע.
¨     התעניינות – הצרכן מחפש מידע.
¨     הערכה – הצרכן שוקל לנסות.
¨     ניסוי – הצרכן מנסה.
¨     אימוץ – הצרכן מחליט לעשות שימוש מלא וקבוע בחידוש.יסודות השיווק -סיכומים

No comments:

Post a Comment