Tuesday, August 30, 2011

סיכומים לבגרות

סיכומים לבגרות הם אחת מהרעות החולות של מערכת החינוך כפי שהיא כיום. התופעה של שימוש בסיכומים לבגרות היא סימפטום לריקבון הפנימי של מערכת החינוך שמכוונת את התלמידים אך ורק אל ציונים, אל הצלחה שטחית, יוצאת ידי חובה, חסרת העמקה, דרך שימוש בסיכומים לבגרות בתור תחליף ללימוד אמיתי.
הבעיה מתחילה בכלל עם מספר הבגרויות הבלתי הגיוני שכל תלמיד במדינת ישראל נבחן בהן. העובדה כי תלמידים רבים נסמכים על סיכומים לבגרות בכדי להשיג את התעודה שהיא כרטיס הכניסה אל המרוץ הבא של החיים שלהם נובעת מכך שריבוי המקצועות במערכת החינוך מעודד שטחיות, מעודד למידה מהירה ובלתי מעמיקה, מעודד, במילים אחרות, בינוניות של הבנה רק דרך סיכומים לבגרות ולא הבנה אמיתית ופיתוח הכרות מעמיקה עם תחום מסוים. דרך אחת, אם כן, להיפטר מהתופעה של סיכומים לבגרות היא להפחית את מספר המקצועות שבהם נבחנים תלמידים במסגרת בחינות הבגרות שלהם, מהלך שלא רק יצמצם את התופעה של סיכומים לבגרות אלא יביא לידי ביטוי ערכים חינוכיים נוספים שכיום איבדה מערכת החינוך במדינת ישראל.
היבט רע שני של סיכומים לבגרות הוא שהם מקבלים ערך, אפילו כספי, וככאלו הם משמשים כאמצעי של כוח. לא כל תלמיד תיכון מכין סיכומים לבגרות, למעשה, מעטים בלבד באמת מכינים סיכומים לבגרות והרוב נסמכים על חבריהם המעטים שהכינו סיכומים לבגרות שמהם יוכלו לקחת את אותם סיכומים לשימושם האישי. מצב זה הופך את הנושא של סיכומים לבגרות לזירה של יחסי כוחות על מוצר מסוים. החתיך של הכיתה מנצל את כוחו על החנונית בכדי לקבל ממנה סיכומים, והיא מצידה משתמשת בכך שהכינה סיכומים לבגרות בכדי ליצור קשר עם החתיך, מחויבות ואהדה. זוהי כמובן דוגמא פשוטה יחסית לדינמיקה שנוצרת סביב הנושא של סיכומים לבגרות, שיכולה כמובן להיות גם הרבה יותר מורכבת והרת אסון.
לבסוף, אולי הבעיה הקשה ביותר של סיכומים לבגרות היא האופן שבו הם בנויים. סיכומים לבגרות מנפים כל עודפת, כל פרט מידע שנותן נפח וקונטקסט לידע שהם רוכשים דרך למידת המקצוע לבגרות. היא מותירה רשימות פריטים לקוניות, ובהתאם הבנה לקונית של חומר הלימוד. סיכומים לבגרות מכינים את התלמיד לענות את מה שהוא מתבקש במבחן, להראות כי הוא מציית למה שמוריו הכתיבו לו כנכון בספרות, היסטוריה, אזרחות או כל מקצוע אחר שנלמד לבחינת הבגרות בישראל. אך בעזרת סיכומים לבגרות התלמיד לא לומד לחשוב, הוא לומד לשנן, להקיא ולשכוח כי עכשיו צריך לעבור הלאה אל בחינת הבגרות הבאה שגם אליה כמובן הוא עומד ללמוד בעזרת סיכומים לבגרות. 

No comments:

Post a Comment