Tuesday, August 30, 2011

שכנוע והיסקים ברטוריקה


מהו שכנוע?
וכיצד חושבים בהגיון?
קשה לקבל היסק כמו שפוסידון כועס אז הים סוער.  האם היסק זה הוא תקף?. למעשה, כיצד חושבים בהגיון?.
מהו היסק תקף? הגדרה ראשונה-אוסף טענות שאחת מהן היא מסקנה. הגדרה שנייה- טענה היא תוכן שיכול להיות אמיתי או שקרי. הגדרה שלישית- שבהיסק תקף, אם ההנחות אמיתיות, אז לא ייתכן שמסקנה תהיה שקרית.
טענה אטומית- טענה שאינה ניתנת לפירוק. : הלוח לבן
טענה מורכבת- הלוח לבן, (ו) המורה מבקש שהיום לא נדבר.  
דוגמה דני ורותי חברים- טענה פשוטה. לא ניתן להגיד דני חבר ורותי חברה.  לא כל ו' החיבור מעידה בהכרח על טענה מורכבת.  
טענה היא לפעמים אמת ולפעמים שקר.
יש עולמות אפשריים שבהן הטענה היא אמיתית ואחרים שבהם היא שקרית. לדבר זה קוראים "קונטינגציה". למשל במלחמה כמו במלחמה-, אני אוהב אותו ולא אוהב אותו. יש כאן שתי אמיתות. נאמר משהו מעבר על המלחמה.
 
אז מהי טענה אמיתית לחלוטין- אם הלוח הלבן אז הלוח לבן. יש כאן דבר ברור. אין יותר מדיי אינפורמציה שיכולה לבלבל.  
טאטולוגיה- להגיד פעמיים את אותו הדבר. – אם הלוח לבן אז הלוח הלבן. ברטוריקה יש חשיבות לטענות שהן אמיתיות תמיד. טענה זו היא אמיתית בכל עולם אפשרי.
דוגמה נוספת לא נכון שגם הלוח לבן וגם הלוח לא לבן- מדובר בטאטולוגיה. אם השמש זורחת אז השמש זורחת.  לעומת זאת אם היה נאמר השמש זורחת- אז יש כאן מבנה שהוא קונטינגנציה.
סתירה (קונטרדיקציה). אם נאמר גם הלוח לבן  וגם הלוח לא לבן- יש כאן טענה שהיא שקרית תמיד.  
לומר הלוח לבן או שהלוח לא לבן (אבל לא שניהם). –טאטולוגיה. יש כאן טענה שהיא אמיתית בלבד.
יש להבדיל בין אמיתיות הטענה לתקיפות (תקף) הטענה. ניתן לומר שהיסק תקף למרות שאין לו שום אחיזה במציאות. יש מבנה אליו צריך להיצמד בניסיון השכנוע.
כל העכברים הם וורודי כנפיים
כל וורודי הכנפיים חיים לנצח
(לכן, לפיכך) כל העכברים חיים לנצחא=ג 
היסק תקף שבו ההנחות או חלק מהן שקריות ומסקנתו אמיתית 
(הנחה א') אם כדור הארץ מרובע, אז לא נכון שהירח עשוי מגבינה.
(הנחה א' ) כדור הארץ מרובע, לכן לא נכון שהירח עשוי מגבינה. (מסקנה)  
דבר שלא ייתכן הוא היסק תקף שההנחות שלו אמיתיות והמסקנה שלו שקרית.
אם כדור הארץ עגול, אז נכון גם שהירח עגול
כדור הארץ עגול, לכן הירח מרובע. (הנחות  שלו אמיתיות, אבל המסקנה שקרית).  
כל העכברים הם יונקים
כל העכברים בני תמותה.
כל היונקים הם בני תמותה.
היסק בטל
כל א' הוא ב'
כל א' הוא ג'
כל ב'? הוא ג'?   
דוגמה נגדית
כל הכלבים הם יונקים
כל הכלבים הם נובחים
כל היונקים נובחים?
ההנחות אמיתיות המסקנה שקרית- מכאן שהיסק זה אינו תקף.  
היסק תקף שהנחותיו אמיתיות נקרא היסק מבוסס. היסק מבוסס הוא שאיפה של הוגים. מדובר כאן בדרך הטובה ביותר לשכנע. הובלה מהאמת לאמת. יש כאן שכנוע מוסרי. מדובר באמת מוחלטת.  
הפרכה- היסק תקף. ששכנענו את בני שיחנו שהמסקנה שלו שקרית. ו שאחת הנחות לפחות היא שקרית.
כל היוונים הם בני תמותה
סוקרטס הוא לא יווני
סקורטס הוא לא בן תמותה. – מדובר בניסיון להפרכה. 
דרך שכנוע טובה-היא למצוא סתירה בהנחה של היריב, ואז יש הובלה למסקנה.  
כל טענה מהווה כותרת לעולמות אמיתיים ושקריים.
יורד גשם
ולא יורד גשם
יורד גשם- היסק תקף.
בהיסק תקף ניתן לשים  את המסקנה בהנחה ואז הוא הופך לתקף, בכל מקרה.  
הצרנה
מילון: P= אימא שלו נסיכה הודית- הצרנה היא P
                 סימן "לא" -~
Q- אבא שלו קיסר סין                 ~Q 
P,Q,S,T 
P היטלר צודק
Q סטלין צודק 
P VQ
P
 ההיסק- זה מכוער!!!Q
מבנה זה יסייע לנו למצוא דוגמה נגדית ביתר קלות.  
יורד גשם או שיום חמישי
לא יורד גשם
יום חמישי


No comments:

Post a Comment