Saturday, January 7, 2012

מחשבה מדינית - סיכומים


מחשבה מדינית - סיכומים
להלן תמצאו אסופת סיכומים בנושא מחשבה מדינית. הסיכומים במחשבה מדינית עוסקים בעיקר במחשבה המדינית הקלאסית, החל מיוון העתיקה עם ההיסטוריונים תוקידידס והירודוטוס אל הסופיסטים דרך ענקי הפילוסופיה היוונית אריסטו ואפלטון ואל הוגים נוספים כמו פולביוס, פילון, אלפראבי, אוגוסטינוס ותומס אקווניס. בעבור כל אחד מענקי המחשבה המדינית הזו תמצאו להלן סיכומים המפרטים את משנתו הרלוונטים למחשבה המדינית. הסיכומים במחשבה מדינית מבוססים על שיעורי הקורס מבוא למחשבה מדינית הנלמד במסגרת תואר ראשון במדעי המדינה. 
הקדמה כללית
המחשבה המדינית מתחילה ביוון: סוקרטס, אפלטון ואריסטו
·         מהו הסדר המדיני הראוי ביותר?
·         התבונה כערך עליון. מהו הסדר המדיני על פי התבונה האנושית.
·         תפיסת טבע האדם משפיע על תפיסת ההסדר המדיני.
·         אריסטו העלה על נס את הפוליטיקה כמדע בין-תחומי.
ההבחנה בין הנומוס לפיסיס:
·         הנומוס: החוק, הנורמות, מה שנקבע במהלך חייו של האדם.
·         הפיסיס: הטבע החוקים הטבעיים, מה שהוא מולד.
התפיסה התיאולוגית
·         יש בורא עולם. הבריאה היא פעילות של אל מסתורי שאינו ידוע לנו.
·         ההתגלות היא הערך העליון ועל פיה יש לסדר את הסדר המדיני.
·         ההתגלות עומדת בסתירה לתבונה.
נושאים ללמוד על כל הוגה:
·         מאיפה באה ההצדקה למדינה
·         טבע האדם
·         פיסיס מול נומוס
·         המשטר הראוי
·         המידה הטובה במדינה
·         הפרט מול הכלל

סיכומים במחשבה מדינית:
תוקידידס והירודוטוס
הירודוטוס
תוקידידס
הסופיסטים
הויכוח בין שליחי הצבא האתונאי וחברי המועצה של מילוס – 416 לפנה"ס
האפולוגיה של סוקרטס
אפלטון: ספר המדינה
אפלטון - אופי החינוך במדינה
אפלטון - בין אידיאות למחשבה מדינית
אפלטון- המדינאי
אריסטו: הצדק, החכמה והידידות
אריסטו - אפיוני המדינה
פוליביוס
פילון האלכסנדרוני 
אלפראבי
אוגוסטינוס ותומס אקווינס

כאן תמו להלן הסיכומים במחשבה מדינית שלנו. סיכומים נוספים בנושאי מחשבה מדינית יעלו בעתיד. בינתיים יש לציין כי השימוש בסיכומים במחשבה מדינית או כל סיכום אחר כאן באתר סיכומים נעשה על אחריות הלומד בלבד והם אינם מהווים תחליף לחומר הלימוד עצמו. בהצלחה!

No comments:

Post a Comment