Tuesday, January 24, 2012

היידגר


- הקשר לסכמטיזם של קאנט אצל היידגר- לא צריך לבחינה.
הרעיון אצל היידגר- הדרך בה אני חושב על קטגוריות ומאפיינים של מהו להיות יש, זה מאוד מרכזי. האופן בו אני חושב על המאפיינים של מהו להיות, יש לזה ביטוי זמני.

    הקשר בין מוות , זמן והוויה- חשבו: הדרך בה בסופו של דבר היידגר קושר בין הדבריםL: כשאני חושב על המוות שלי, אני חושב על זה במובנים זמניים. המוות שלי היא העבריות העתידית שלי- זה שאהיה בעתיד, עבר.
שני הדברים האלה הוכלים יחד. מאידף, המוות הוא גם הדרך בה אני מבחין בין להיות ולא להיות. יש פה נקודה שהיא גם ההבנה של מושג הזמן, היא גם בסיסית להבנת הזמן שלנו וגם מובנת דרך הזמן וגם בסיסית לשןם הבנת מהו להיות. כך מקשר היידגר בין הזמן להוויה.

שאלת ההוויה לא מופרדת מההבנה שלה.
הדאסיין-0 טרנסצנדנטי- כאן ושם- תמיד חורג מהמקום שלו. זה אחד מהמאפיינים שלו. טרנס- זה שאנחנו לא במקומנו. טרנס זו יכולהלהיות קשורה גם מזה שאנו שואלים שאלות, מוטרדים מקיומנו. זה כן מקום, אך לא באותה צורה בה כסא או שולחן תופסים מקום בעולם.

שלוש הדעות הקודמות ביחס להוויה:
אוניברסליות: שאנחנו חושבים שמושג ההוויה חל על  כל הישים.
אי מוגדרות :

שאלת הוויה מהווה תשובה עקיפה לפסיכולוגיזם: היידגר כבר נשען על הוסרל. השאלה היא למה מתוך הפנומנולוגיה של הוסרל צריך להגיע לחהיידגר, מבחינתו. בהוויה וזמן כבר לא מתכתב על הפסיכולוגיזם, אך הפסיכו' לא יכול להיות נק מוצא של מדע כי מניח מאפיינים של אדם, מניח הבחנה בין אדם לדברים אחרים ולכן לא יכול להיות מדע ראשוני.

הדאסיין הוא לא סובייקט במובן הקלאסי. היו פרשנויות שראו את זה כביקורת על מושג הסובייקט. ויש כיוונים אחרים בהם זה לא ממש ביקורת, אלא אמירה שהסובייקט לא יכול להיות נפרד מהעולם בתוכו הוא חי, ולמרות זאת יש לו תפקיד מכונן ביחס לעולם, לסביבה ולהבנה.
הטענה של היידגר היא שהפנומנולוגיה של הוסרל לא יכולה להיות מדע ראושני, צריך את הרגע של לפני הניתוקפ הניתוק הוא עיוות. כשאנחנו מנותקים מהעולם, כפי שאנחנו אצל הוסרל והמסורת כולה- אנחנו רואים באופן מעוות. הוסרל אמר שהחקירה היא חקירה תיאורטית שמניחה שמבינים כבר מהו להיות. היידגר לא יוצא מתוך הוסרל ומפתח, אלא חוקר את הנאיןם שמאפשרים את החקירה של הוסרל. בלי הניתוק. אבל הוא קשור לפנומנולוגיה וממשיך את הוסרל בכך שטוען לחקריה ללא קדם הנחותץ. הוא הופך את כל השימה בסוגריים למיותרת. 

No comments:

Post a Comment