Saturday, January 7, 2012

אלפראבי - סיכום

אלפראבי
ימי הביניים: מחשבה מדינית בעולם דובר ערבית
·         מפעל התרגומים (עד 1948, תחילת השושלת העבאסית שהעבירו את הח'ליפים לבגדאד) היו נעשים על ידי נוצרים שחיו בארצות ערב ו'עיוותו' את התפיסות היווניות הקלאסיות, תוך התאמה למחשבה המוסלמית. המונח טבע לא היה בכתבי הקודש, הוא גם לא תורגם בכל מפעלי התרגום הראשונים. ההתיחסות היא רק למונחים כמו "עולם כמנהגו נוהג". הטבע היה מילת גנאי כי הוא רומז על עצמאות שאינה נשלטת על ידי רצון האל.
·         שלטון הח'ליפים הראשון התחיל להקים מפעל תרגום איכותי ואף מוסד לימוד לפילוסופיה יוונית בבגדאד (אישור לכך שראוי ללמוד את הפילוסופיה היוונית)
·         חונאי אבן-יצחק (היה המתורגמן הראשי וראש המוסד לתרגום ולימוד המדעים ההלניסטים והקלאסים) וסיפר לע מלאכת התרגום: איסוף כמה שיותר כתבי יד של המחברים ועותקים שלהם, תרגום ישיר מיוונית לערבית (לפעמים עם תרגום ביניים לסורית), בסיום התהליך הוא בדק את העקביות של המינוח (שאותן המילים תמיד מתורגמות לאותן המילים), רב הספרים תורגמו (מלבד הפוליטיקה של אריסטו).
·         היו השפעות של ההוגים המוסלמים על היהודים.
·         ההתעניינות הרפואה ותחום הפסאודו-מדע (אלכימיה: להפוך מתכות לזהב,
בין תיאולוגיה לפילוסופיה:
·         התבונה האנושית (פילוסופיה – האמת ניתנת להגעה על ידי החכמה): חקר האדם את הטבע כנעלה על התגלות אלוהית ועל המסורתיות כמקורות לידע.
-         הרמוניה (או הרמוניה לכאורה): הפילוסופיים הדתיים. פילוסופים שעשו שימוש בדת כשהדת משרתת את הפילוסוף ואת השכל. הדת היא כלי חינוכי ופוליטי (אפלטון היה מתאים להגדרה זו אילו היה חי בימי הביניים, אלפאראבי, הרמב"מ - לדעתי)
-         קונפליקט (בין ההתגלות לבין התבונה): הפילוסופים הרדיקליים (אבו-בכר מחמד אבו-ע'אזי) היה רופא מאוד חשוב וטען שכתבי הקודש הם אשליה והדת היא הרסנית לחברה (מביאה למלחמות) והרסנית לאדם (מביאה אותו לעצלנות של מחשבה). לא הרגו אותו משתי סיבות: כי הוא היה רופא חשוב, כי היה תסיסה של מחשבה באותם ימים בבגדאד.  הפילוסופים הרדיקאלים לא החזיקו מעמד אלא רק המתוחכמים מבינהם.
·         התגלות אלוהית (הדת – האמת היא הבנת רצון האל): האל יכול לעשות ניסים והוא "מעל הטבע". 
-          האשריעה: יש אטומים של זמן, האל בורא את העולם מחדש כל זמן מחדש.
-          הרמוניה (או הרמוניה לכאורה): התיאולוגים הרציונאליסטיים (לדוג' המועתזימה, סעדיה גאון) ההתגלות והשכל אינם סותרים. מקורו של השכל הוא מהאלוהים. השכל אינו מושלם לכן האלוהים קודם לשכל.
-         קונפליקט (בין ההתגלות לבין התבונה האנושית): תאולוגים פונדמנטליסטים (אדם לא יכול להבין באמצעות השכל בלבד שום דבר. חוקי הטבע אינם קיימים – הכל הוא רצון האל. האל הוא כל יכול.
אלפאראבי – רקע והיסטוריה
·         870-950
·         אדם שנולד בצפון תורכיה. הגיעה בחייו לעיראק ולסוריה. העיראקים, הקחזים, התורכים כולם טוענים שהוא השתייך אליהם.
·         השפיע מאוד על פילוסופים שהגיעו אחריו באסלאם וביהדות (לדוג' הרמב"מ כתב במכתב לאבן-תיבון הוא כותב שאחרי אריסטו ההוגה הטוב ביותר הוא אלפאראבי)
התחברויות שונות:


הדת אינה אוניברסאלית. הדבר האוניברסאלי היחידי זה הקשר עם השכל הפועל. אבל בכל מקום בעולם צריכה להיות דת. כל מדינה זקוקה לדת בהתאם למה שיתאים לאנשים. הדת היא אמצעי.

בתור אושר, האושר דומה לאריסטו (אושר עיוני), אך הוא מדבר יותר על העולם הבא בשפה דתית.
מחשבה מדינית - סיכומים

No comments:

Post a Comment