Saturday, September 3, 2011

סיכומים לבגרות באזרחות


להלן מוגשים לכם סדרה של סיכומים לבגרות באזרחות. הסיכומים מסודרים על פי הנושאים השונים של בחינת הבגרות באזרחות. מצורפים לכם גם קישורים אל מבנה בחינת הבגרות בספרות וכן ריכוז של כל החומר לבחינת הבגרות בספרות לפני המיקוד. הסיכומים באזרחות דנים בכל הנושאים המרכזיים של בחינת הבגרות: לאום ומדינת לאום, גישות שונות להגדרתה של מדינת ישראל סוגיית הזהות של אזרחי ישראל, מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית, מהי דמוקרטיה – עקרונות המשטר הדמוקרטי, זכויות האדם והאזרח, המשטר והפוליטיקה בישראל, רשויות השלטון בישראל ועוד. הסיכומים מכילים קישורים אל מקורות נוספים שמספקים גם הם סיכומים לבגרות באזרחות.

חלק ראשון: מהי מדינה יהודית
1.    פרק א' – לאום ומדינת לאום
                       סמלי המדינה: ביטוי למדינה יהודית
                       ההשלכות של היות מדינת ישראל מדינת לאום יהודית על
                       האזרחים הערבים בישראל
                       החקיקה בישראל כביטוי למדינה יהודית
חלק שני: מהי דמוקרטיה?
6.    פרק ג' – עקרונות המשטר הדמוקרטי
                       עקרון שלטון העם
                       עקרון הפלורליזם
                       עקרון הסובלנות
                       עקרון ההסכמיות
                       עקרון הכרעת הרוב
                       זכויות האדם והאזרח
                       זכויות טבעיות
                       זכויות חברתיות
                       זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה
                        הקשר בין חובות לזכויות
7.    פרק ד' – עקרון הגבלת השלטון
                       עקרון הגבלת השלטון
                       הפרדת רשויות
                       בחירות דמוקרטיות
                       שיטות בחירות
                       מנגנוני פיקוח וביקורת
                       חוקה
חלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל
9.    פרק א' – היסודות החוקתיים של מדינת ישראל
                      סוגיית החוקה בישראל
                      האזרחות
                      השסע הלאומי: גורמים ומורכבות
11.    פרק ה' – המשטר ורשויות השלטון בישראל
                      המשטר בישראל – משטר פרלמנטרי
                      מעמד חברי הכנסת: עקרון החסינות
                      חברי הכנסת: זכויות והגבלות
                      הרשות המבצעת: הממשלה
                                                   כינון הממשלה והרכבתה
                                                   ממשלה קואליציונית
                                                   סמכויות הממשלה
                                                   אחריות ממשלתית
                                                   אחריות מיניסטריאלית
                      הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים 

סיכומים לבגרות באזרחות

No comments:

Post a Comment