Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: זכויות חברתיות


זכויות חברתיות
בלי זכויות אלו לא יכולה להתקיים הדמוקרטיה.  אלו אינן חלק מהזכויות הטבעיות והמדינה
מחליטה איזה זכויות לתת.
1. זכויות חברתיות הן זכויות המוענקות ע"י המדינה ליחיד כאזרח.
2. הן אינן חלק מן הזכויות הטבעיות ולכן המדינה יכולה לשנותן ולבטלן.
3. לכל מדינה יש זכות להפעיל שיקול דעת בהקצאת השירותים הנובעים מן הזכויות
החברתיות:
הזכות לרמת חיים – הזכות לחיות ברמה סבירה ואנושית. רמת חיים בסיסית היא תנאי
לקיומו של אדם חופשי המסוגל לחשוב ולקבל החלטות רציונליות (הגיוניות). את רמת
החיים אפשר להבטיח באמצעות מתן סובסידיות למוצרים חיוניים,  מתן קצבאות שונות
לנזקקים, כמו השלמת הכנסה, קצבת זקנה, מענק אבטלה ועוד.
הזכות לדיור – לכל אדם הזכות לקורת גג ולמגורים נאותים.  הסיוע מהממשלה יכול
להינתן בדרכים שונות:  על ידי דיור ציבורי לחסרי בית,  מענקים לדיור,  משכנתאות,
הלוואות לדיור בתנאים נוחים, מימון בנייה לשם הוזלת הדיור ועוד.
הזכות לטיפול רפואי – לכל אדם זכות לחיות בגוף בריא ושלם;  המדינה אחראית לספק
לאזרחיה את השירותים הנחוצים לשמירה על בריאותם, ואם חלו או נפצעו, עליה לאפשר
להם לקבל את הטיפול הרפואי הדרוש כדי שיחזרו לאיתנם.  זאת ניתן להשיג ע"י ביטוח
בריאות ממלכתי המאפשר גם למי שאין לו אפשרות לשלם את דמי הביטוח הרפואי לקבל
טיפול רפואי.
זכויות עובדים ותנאי העסקה – הזכות החברתית לעבודה, הכוללת מרכיבים כגון קביעת
שכר מינימום,  הגבלת מספר שעות עבודה,  מתן תנאי עבודה סבירים,  הגנה מפני אבטלה
והבטחת שכר שווה עבור עבודה שווה.  במסגרת זו באה לידי ביטוי גם הזכות לחופש
השביתה.
הזכות לחינוך – לכל הילדים במדינה יש זכות לקבל השכלה כדי שיוכלו לרכוש מידע וכן
מיומנויות אישיות וחברתיות שיאפשרו להם לספק את צורכיהם בעתיד ולהיות אזרחים
עצמאיים. כל מדינה קובעת את הכללים לגבי גיל המינימום והמקסימום לחינוך ומגדירה
את אפשרויות הבחירה בין בתי ספר שונים.
קיים ויכוח בין הגישה הליברלית לבין הגישה הסוציאל דמוקרטית בנוגע לזכויות החברתיות.  יש
הרואים בחלק מהזכויות החברתיות זכויות טבעיות שהמדינה חייבת לממש; ויש אחרים הטוענים
שיש לעשות הבחנה בין זכויות טבעיות לזכויות חברתיות הנובעות ממדיניות חברתית-כלכלית של
כל מדינה ומדינה. כלומר, לכל מדינה יש זכות להחליט אם היא מעוניינת להעניק לאזרחיה זכויות
דוגמת זכות האזרח לחינוך חינם: האם זכות זו נגזרת מזכויות היסוד הכלליות לחירות ולשוויון
ולכן היא זכות טבעית,  או שמא היא נגזרת מזכות חברתית,  שהמדינה,  במסגרת המדיניות
החברתית שלה, קובעת אם לתת, אם לאו?


No comments:

Post a Comment