Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות: עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית


עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית
שלטון החוק ברעיון הדמוקרטי פירושו שהן רשויות השלטון והן כלל האזרחים במדינה כפופים
לחוק שהתקבל בדרך דמוקרטית,  על ידי רשות מחוקקת שנבחרה בבחירות דמוקרטיות.  שלטון
החוק מבטא את האמנה החברתית (את ההסכמה הכללית)  הקיימת בין כל האזרחים במדינה
והוא בעצם מהווה כעין "דבק"  שמלכד את היחידים והקבוצות השונות בחברה.  מטרתו של
ה"דבק"  הזה היא לבטא הסכמה בדבר צורך בקיום מסגרת משותפת אבל בעיקר מחייבת של
הכלל. החוק עצמו מבטא את ההסכמה בין האזרחים לבין השלטון. שלטון החוק במדינה
דמוקרטית מבוסס על נכונות מרבית האזרחים לציית לחוק ולא על אכיפת הציות לחוק בכוח
הסמכות השלטונית.
לעקרון שלטון החוק שני מובנים - המובן הפורמאלי והמהותי:
המובן הפורמאלי מתייחס לכללים שעל פיהם נחקק החוק ושעל פיהם הוא נאכף.
המובן המהותי מתייחס לתוכנו של החוק, לערכי החוק ולערכי היסוד של החברה.
מובן פורמאלי - כללים מובן מהותי - תוכן
- החוק נחקק ע"י הרשות המחוקקת.
- החוק קובע זכויות וחובות הפרטים והשלטון,
גבולות ה"מותר והאסור"  לפרטים ולשלטון
(כולל רשות מחוקקת). 
    - לפרט מותר לעשות הכול,  להוציא מה
שנאסר עליו
        בחוק
    - רשויות השלטון רשאיות לעשות רק מה
שהחוק מתיר
      להן לעשות.
- החוק חייב להיות מנוסח בבהירות.
- החוק חייב להיות גלוי וידוע ברבים.
- חובת הציות לחוק חלה באופן שווה על
רשויות השלטון ועל האזרחים. אכיפת החוק
נעשית באופן שווה על כולם.
- מתייחס לתוכנו של החוק ולמידת התאמתו
לערכי הדמוקרטיה.
"חוק ראוי":
1. מגן על זכויות אדם ואזרח וזכויות
מיעוט.
2. חוק התואם את ערכי הדמוקרטיה.
3. מונע עריצות השלטון.
4. מאפשר יצירת איזון בין צורכי הפרט
לצורכי הכלל
33
גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי (סוגי עבריינות פלילית)
קיימת הסכמה כללית (קונצנזוס)  באשר לחשיבות שלטון החוק,  אך למרות הסכמה זו,  קיימת
בכל המדינות תופעה של אי-ציות לחוק. עבריינות היא פעולה שנעשית בניגוד לחוק,  והשלטון
רואה בה מזיקה או מסוכנת לחברה,  ולכן יש להעניש עליה.  כל עבירה על החוק נחשבת לעבירה
פלילית.
קיימת אבחנה בין סוגים שונים של עבריינות פלילית.
עבריינות פלילית רגילה – העבריין מפר חוק ממניעים של תועלת אישית ולא ממניעים
מוסריים.  לדוגמה: אונס, גניבה, רצח, שוחד.
עבריינות אידיאולוגית – העבריין מבצע את העבירה בשם אידיאולוגיה מסוימת או מטעמי
מצפון.  עושה המעשה חושב שהמעשה הוא לטובת הכלל.  מדובר בדרך כלל בעבריינות קבוצתית.
עבריין פוליטי פועל על מנת לשנות את מדיניות השלטונות.  הוא מנצל לעתים את העמדתו לדין
כדי לפרסם ברבים את מחאתו וליצור דעת קהל אוהדת.
לדוגמה:  מתנחלים המוכנים להתעמת עם הצבא בעת פינוי שטחים,  בהתאם להסכם השלום אך
בניגוד להשקפת עולמם.
עבריינות שלטונית – מתבצעת ע"י אדם בעל עמדה (סמכות)  שלטונית.  אותו אדם מפר את
החוק תוך כדי מילוי תפקידו.  הוא עושה זאת בכוונה (אמיתית או מזויפת)  כדי לשרת את טובת
המדינה או טובתו של ציבור מסוים.
דוגמה: איש ציבור מעביר כספי ציבור לטובת מוסד תורני כלשהו.
עבריינות מצפונית – עבריין מבצע עבירה כי היא בניגוד לערכיו המוסריים ובניגוד למצפונו,
נקרא סרבן מצפון. סרבן מצפוני אינו מנסה לשנות מציאות או מדיניות פוליטית,  הוא אינו מוכן
לציית לחוק המנוגד לערכיו המוסריים.
לדוגמה:  פצפיסט שמבקש לא לשרת בצבא,  ומוכן להישפט,  עלול לקבל עליו עונש,  העיקר שלא
יאלצוהו לפעול (באלימות) בניגוד למצפונו.
חובת אי-ציות לחוק
פקודה "בלתי חוקית בעליל" - חובת אי-הציות לחוק
כאשר החוק אינו "חוק ראוי"  ובמהותו הוא סותר ערכים אנושיים ומוסריים,  חובה לא לציית
לחוק. אנו עוסקים במקרים קיצוניים המנוגדים להגיון ולמצפון האנושי.
"פרשת כפר קאסם" - אירוע צבאי בו הטיל צה"ל עוצר על תושבי הכפר הערבי קאסם, ערב מבצע
קדש.  תושבי הכפר שיצאו לעבוד מחוץ לכפר ולא היו מודעים לעוצר,  חזרו לכפר לאחר יום
העבודה ובכך הפרו את העוצר. בצה"ל ניתנה ההוראה לירות בכל מי שמפר את העוצר. התוצאה -
נשים, ילדים וגברים נורו ע"י החיילים. פקודת הירי במקרה זה היא "פקודה בלתי חוקית בעליל"
שכן היא נוגדת כל הגיון אנושי. לפקודה זו סימני היכר מובהקים עפ"י בית המשפט:
1. מעליה "מתנוסס דגל שחור" שמשמעותו סכנה.
2.      זוהי הפרת חוק גלויה ומובהקת - אי-חוקיות ברורה והכרחית המופיעה על פני הפקודה
עצמה.
סוגי עבריינות – עפ"י מאמרו של יצחק זמיר "עליונות החוק"
עבריינות פלילית
רגילה
עבריינות
אידיאולוגית
עבריינות שלטונית
הגדרה עבירה על החוק לשם
קבלת טובת הנאה
לעבריין.
הפרת חוק נובעת
מטעמים דתיים,
פוליטיים או מהשקפת
עולם.  העבירה נעשית
לשם קידום או הבהרה
של אידיאולוגיה
מסוימת.
עבירה על החוק של אנשי
ציבור,  בזמן כהונתם,
תוך ניצול מעמדם
וסמכותם.
מאפיינים - פוגעת באיכות החיים.
- מטרד שהחברה חיה
עמו.
- פגיעה בתחושת
הביטחון האישי של
האזרח.
- פגיעה באיכות החיים.
- העבריינות היא
קבוצתית.
- העבריינים מנסים
לגרוף תמורה חברתית
ואהדה פוליטית.
- מקריבים למען הכלל.
- מפירים חוק רק בתחום
שאינו מתיישב עם
האידיאולוגיה.
- ציבור התומכים מנסה
לגונן על פעיליו.
- עבריינות שיכולה לפגוע
בשלטון החוק.
העבירה נעשית מתוך
כוונה של קידום טובת
הכלל,  המדינה או ציבור
מסוים.
דוגמאות גניבה,  שוד,  רצח,  אונס,
סחר בסמים.
מחתרות,  קבוצות בעלות
אידיאולוגיה קיצונית,
סרבני פקודות.
שר הלוקח כספים
מתקציב משרדו
ומעבירם למוסדות של
מפלגתו.  או,  עובד ציבור
המעניק רישיונות בנייה
על יסוד שיקולים
תועלתיים למפלגתו.
דרכי
מניעה
ע"י חינוך
ע"י פרסום להישמע
לחוקים.
ע"י אכיפה רחבה.
אכיפת חובת הציות
לחוק.
אם יש פגיעה,  אפשרות
פנייה לבג"ץ.
ביקורת המדינה.
אופוזיציה יעילה.
בתי משפט.
יועץ משפטי לממשלה.
העבריינות
מסכנת או
שאינה
מסכנת את
המשטר
הדמוקרטי
המלחמה בפשיעה חייבת
להיות בתוקף כדי
לצמצמה.  ההצלחה
במלחמה היא אחד
מסימני ההיכר של חברה
מתוקנת.
מסכנת את שלטון החוק
ואף יכולה לערער על
יציבות החברה.
חשוב להבין ולפעול כך
שהחוק הוא מעל לכל
שלטון,  גם מעל אלה
שחוקקו אותו.
חשוב שהיבט זה יישמר
כאינטרס חברתי לאורך
זמן.No comments:

Post a Comment