Sunday, September 4, 2011

סיכומים לבגרות באזרחות" הפרדת רשויות

הפרדת רשויות
מונטסקייה וגם ג'ון לוק, שהגו את רעיון הפרדת הרשויות מלכתחילה, ראו בצורת שלטון ייצוגית
צורת שלטון המתחייבת מן המציאות. רעיון הפרדת הרשויות אומר שבכל מדינה חייבת להתקיים
הפרדה בין תפקידי השלטון השונים על מנת למנוע ריכוז כוח ועוצמה בידי רשות אחת.
מטרת רעיון ההפרדה הוא להגביל את השלטון ולמנוע ריכוזיות יתר בידי שליט אחד; לפזר את
מוקדי הכוח באמצעות הפרדה בין תפקידי השלטון השונים:  חקיקה,  ביצוע ושיפוט לשלוש
רשויות:הרשות המחוקקת,  הרשות המבצעת והרשות השופטת.  כך יובטחו בלימה ואיזון בין
רשויות השלטון ותיווצר תלות הדדית ביניהן.
עקרון הפרדת הרשויות נועד:
1. להגביל את השלטון,  ועל ידי כך להבטיח את חירותו של האזרח מול הסכנה של עריצות
השלטון.
2. להבטיח את תפקודה ויעילותה של המערכת השלטונית כולה.
הצורך לממש מטרות אלו הוביל את יצירתו של הדגם המקובל.  עפ"י דגם זה,  ההפרדה אינה
מלאה לגמרי ולכל רשות סמכות למלא תפקידים נוספים שמשתייכים לתחום סמכותן של
הרשויות האחרות.
לו הייתה הפרדה מוחלטת בין הרשויות,  הן לא היו יכולות לתפקד ביעילות,  שכן כל אחת מהן
הייתה משתקת את האחרת.  האיזון הקיים ביניהן מבטיח את ההרמוניה הפנימית של השיטה
כולה. הרשויות קשורות זו בזו ומתקיימים ביניהן יחסי איזון, ריסון ובקרה.
בדמוקרטיה פרלמנטרית (לדוגמא:  בריטניה)  הרשות המבצעת מוגבלת ע"י הפרלמנט (הרשות
המחוקקת)  המחוקק את החוקים וקובע את "כללי המשחק"  בין הרשויות.  הרשות השופטת
מונחית על פי החוקים שנחקקים בפרלמנט,  והיא מאזנת ומרסנת את הפרלמנט באמצעות מתן
פרשנות לחוקים, אך הרשות המחוקקת (הפרלמנט) יכולה להגיב לפרשנות בית המשפט באמצעות
שינוי החוק. שינוי זה מחייב את השופטים בפסיקתם בבתי המשפט.
בדמוקרטיה הנשיאותית,  בארה"ב,  הנשיא הוא ראש הרשות המבצעת.  הוא כפוף לחוקים
המתקבלים בקונגרס (הרשות המחוקקת),  אך יש לו זכות וטו המאפשרת לו לסרב לחתום על
הצעת חוק שנתקבלה בקונגרס.  זכות הוטו אינה זכות מוחלטת אלא מוגבלת,  שכן ברוב מיוחס
(2/3)  הקונגרס יכול לבטלה.  כך מתקיים הריסון ההדדי בין הרשויות.  הרשות השופטת מגבילה
את הרשות המבצעת,  משום שבסמכותה לבטל צווים והחלטות של הנשיא;  והיא מגבילה את
הרשות המחוקקת,  משום שבסמכותה לבטל חוק שנחקק בקונגרס,  אם החוק נוגד עקרונות
שנקבעו בחוקה. הנשיא כראש הרשות המבצעת ממנה את שופטי בית המשפט העליון, אך סמכותו
זו מוגבלת על ידי הרשות המחוקקת, שצריכה לאשר את המינוי של כל אחד מהשופטים.
ראה עוד על הנושא של הפרדת רשויות


סיכומים לבחינת בגרות באזרחות – 

No comments:

Post a Comment