Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות: בחירות דמוקרטיות


בחירות דמוקרטיות
הבחירות הדמוקרטיות הן הליך מרכזי ותנאי הכרחי לקיומה של דמוקרטיה הבחירות מאפשרות
חילופי שלטון,  הן כלי חשוב להגבלת השלטון;  ציבור הבוחרים חורץ את דינם של הנבחרים
המכהנים בשלטון והם מודעים לכך שאינם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם בעת כהונתם
בשלטון                                       והם חייבים לגלות אחריות כלפי הציבור.
לכאורה הבחירות הן הליך פורמאלי,  כמעט טכני,  שעיקרן לאפשר לציבור לתת ביטוי להעדפותיו
בנוגע לאיוש משרות בהנהגה הפוליטית.  אך בהליך זה באים לידי ביטוי העקרונות המרכזיים
ביותר של הדמוקרטיה:
1. ריבונות העם: לכל אזרח ניתנת העוצמה לבחור בנציגיו או לקחת מהנציגים את השלטון.
2. עקרון הגבלת השלטון: בחירות בפרקי זמן קבועים מאפשרים חילופי שלטון ויוצרות
הגבלה של השלטון.
3. שלטון העם: הבחירות מבטיחות השתתפות כלל האזרחים.
4. הסכמיות: הבחירות הן מימושו של עקרון ההסכמיות.  מעצם קיומן של בחירות,  ישנה
הסכמה על כללי משחק שעל-פיהם כולם נוהגים - גם האזרחים וגם רשויות השלטון.
5. פלורליזם: ריבוי מפלגות מממש את ריבוי הדעות בעם.
6. חופש ההתאגדות: ניתנת אפשרות לכל קבוצת אזרחים להתאגד ולהתמודד בבחירות.
7. חופש ביטוי: לכל קבוצה או מפלגה יש זכות לבטא את רעיונותיה ולנסות לשכנע את
הציבור בצדקתה.
מאפייני יסוד – תנאים הכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות:
1. כלליות - כל אזרחי המדינה זכאים להשתתף בבחירות למוסדות הנבחרים במדינה.
2. חשאיות – איש מלבד הבוחר אינו רשאי לדעת כיצד הוא בוחר.
3. שוויוניות – לכל אזרח קול אחד ולכל קול משקל שווה (קול אחד לכל אחד).
4. מחזוריות – הבחירות מתקיימות במרווחי זמן סדירים הקבועים בחוק.
5. התמודדות חופשית - מתקיימת תחרות הוגנת בין שני מתמודדים או יותר,  ובין שתי
מפלגות לפחות,  נותן ביטוי לחירויות יסוד כמו חופש ביטוי,  חופש עיתונות,  חופש
התאגדות באסיפה וחופש התארגנות פוליטית.
הזכות לבחור ולהיבחר: זכויות יסוד
הזכות לבחור ולהיבחר באה לידי ביטוי בבחירות. שתי הזכויות - לבחור ולהיבחר, הן זכויות יסוד
פוליטיות ובלעדיהן אין כל ערך לפוליטיקה ולדמוקרטיה.
כדי שימומשו, יש צורך להבטיח שוויון וחירות בבחירות דמוקרטיות:
כיצד בא לידי ביטוי השוויון בבחירות דמוקרטיות?
• כל קול שווה למשנהו
• כל אזרחי המדינה שווים בזכותם לבחור ולהיבחר.
• ניתנת הזדמנות שווה לכל מפלגה להתמודד בבחירות:  קריטריונים אחידים לחלוקת
תקציבים למפלגות,  קריטריונים אחידים להקצאת זמן בשידורי בחירות בתקשורת
האלקטרונית (רדיו, טלויזיה).
כיצד באה לידי ביטוי החירות בבחירות דמוקרטיות?
• חופש הבחירה – חירותו של כל אזרח לבחור ולהיבחר.
• חופש ההתארגנות במסגרת מפלגתית.
• חופש ביטוי בתעמולת בחירות.
סיכומים לבחינת בגרות באזרחות 28

No comments:

Post a Comment