Thursday, September 8, 2011

שיטות מחקר: מושגים

שיטות מחקר - מושגים: 
הגדרה נומינלית -  היא זו שמגדירה משתנה בעזרת מושגים אחרים. בדומה לשימוש בהגדרה מילונית נועדה לאפשר תקשורת נוחה בין חוקרים.

הגדרה אופרצינאלית– מגדירה משתנה בעזרת פירוט הפעולות שנדרשות למדוד אותו. משתנים, רמות וסולמות.

סולמות/רמות מדידה -שמי, סדר(סדר מעלה חמישה פריטים הופך לסולם רווח), רווח ( אין משמעות לאפס, טמפרטורה), מנה (לאפס יש משמעות).

שאלת מחקר – מבטאת יחס בין שני משתנים או יותר רצוי בצורת שאלה.

השערת מחקר -  היא ניסוח מילולי של קשר באופן שבו ניתן לבחון לאשש או לדחות את קיימו של קשר בין שני משתנים, למעשה ההשערה היא התשובה לשאלת המחקר.

 השערה סיבתית -  עוסקת בהשפעה של משתנה אחד על השני ( גורמת ל.., מובילה ל..) בהשערה סיבתית הסיבה מיוצגת בעזרת המשתנה הבלתי תלוי והתוצאה המשתנה התלוי תלויה בסיבה. (נבדקת על ידי מערכי מחקר ניסויים).

 השערה זיקתית -  העוסקת בקשר בין שני משתנים, קיים קשר (ככל ש.., כך קטן) המשתנה התלוי והבלתי תלוי, תלויים בהחלטת החוקר, מהו מוקד המחקר שלו? ( נבדקת על ידי מערכי מחקר דמוי ניסויי).

משתנה תלוי -  הוא המשתנה המוסבר מוקד המחקר אותו בודקים ואת השונות שלו רוצים להבין.

משתנה בלתי תלוי -  הוא המשתנה המסביר, בעזרתו מסבירים את השונות במשתנה התלוי.

משתנה מתערב -  משתנה נוסף שמשפיע בדרכים שונות על המשתנה התלוי ועל היחסים בין המשתנה התלוי ובלתי תלוי, ארבעה סוגים למשתנה המתערב, משתנה בלתי תלוי נוסף, משתנה מתנה, משתנה מזויף,  משתנה מתווך.

 משתנה בלתי תלוי נוסף – הוא משתנה שמשפיע על התלוי לא על הקשר.

משתנה מתנה – הקשר בין הבלתי תלוי לתלוי קיים רק בתנאי שקיים המשתנה המתנה ( מין הילד).

משתנה מזויף-  גורם לקשר אך בעצם מראה כי המתאם מזויף. (סביבה אלימה).

משתנה מתווך – דרכו עובר הקשר.

שיטות מחקר - מושגים

No comments:

Post a Comment