Thursday, September 8, 2011

סיכום שיטות מחקר: איסוף מידע

שיטות לאיסוף מידע:

ישנן שלוש שיטות עיקריות לאיסוף מידע:

  1. תצפיות לא משתתפות.
  2. שאלונים, סקרים וראיונות.
  3. ניתוח תוכן- שיטת איסוף נתונים שהיא גם שיטת ניתוח תוכן.

ישנם שיטות לאיסוף מידע מתערבות ולא מתערובות- תצפית מידת מעורבות נמוכה, שאלונים מידת מעורבות גבוהה.

כיצד נבחר את השיטה המתאימה?

·         על פי סוג המידע שאנחנו מחפשים.
·         אופי האוכלוסייה שמעניינת אותנו.
·         רמת המעורבות של החוקר.

תצפיות -  מתאימות לאיסוף מידע על התנהגות, שפת גוף אינטראקציה בין בני אדם, בעיקר כאשר החקר לא יכול לדווח. במצבים כאלו עדיף שיהיו לפחות שני שופטים כדיי לבחון את המהימנות של הכלי.

תצפית יתרונות -  שיטה ישירה מאפשרת למידה על התנהגות האדם בשעת התרחשותה. תיאור תופעות כפי שהן מתרחשות בסביבתן ה"טבעית". מאפשר לחקור נבדקים שאינם מסוגלים למסור דיווח מילולי. מאפשרת להתייחס לנושאים שלא ניתן להסתמך לגביהם על עדות מילולית. תצפית מאפשרת לתקף נתונים שנאספו בצורה מילולית.
תצפית חסרונות -  לא ניתן לצפות בכל סוגי ההתנהגויות, הינה מאפשרת לאסוף נתונים לגבי נושאים שלא ניתנים לביטוי בהתנהגות. התצפית כרוכה במשאבים ובמאמץ, יש מימד של מלאכותיות כאשר החוקר נמצא יחד עם הנחקרים. החוקר חייב לדגום את פרק הזמן שהוא יצפה בנחקרים. התצפית הינה צפייה בהתנהגות והתנהגות הינה בעלת משמעויות רבות.

סקרים -  מתאים לבדיקת עמדות, דעות, ידע תפיסות עולם וכדומה, לעיתים שואלים גם על התנהגות במיוחד כאשר מדובר בהתנהגות שהחוקר לא יכול לצפות בה. אם זאת יש תמיד לקחת בחשבון שהמידע שנקבל איננו ההתנהגות אלא דיווח על התנהגות.

סוגי של סקרים -  סקרים הם למעשה שאלונים שמועברים למדגם מייצג שמעניין את החוקר.

שאלון מובנה -  שאלון שהשאלות, ניסוחן והסדר שלהן קבוע מראש וזהים לכל הנחקרים. ההנחה בשאלונים אלו שהבדלים שנקבל בתשובות נובעים מהשונות באוכלוסייה ולא בגלל השינויים בשאלונים.

שאלון לא מובנה-  שאלון ללא שאלות קבועות מראש וללא תוכנית מוגדרת. השאלון מתחיל בשאלה כללית כמו "מה אתה נוהג לעשות בשעות הפנאי שלך?". שאלונים אלא מאפשרים הבנה עמוקה יותר של עולם המושגים של הנחקר אבל מנגד ההבדלים בין הנחקרים עשויים לנבוע מההבדלים בשאלונים ולא בהכרח מהשונות באוכלוסיה.סיכום שיטות מחקר

No comments:

Post a Comment