Saturday, December 31, 2011

פוליטיקה השוואתית - סיכומים

פוליטיקה השוואתית - סיכומים

פוליטיקה השוואתית היא תחום של מדעי המדינה הבוחן מרכיבים שונים של משטרים ומשווה בניהם. פוליטיקה השוואתית למעשה מתפרסת על פני כל תחומי מדעי המדינה ובוחנת מרכיבים שונים של משטרים בעין השוואתית. כמו כן שואלת הפוליטיקה ההשוואתית לגבי עצם הכלים והפרמטרים שעימם מושווים משטרים שונים במסגרת המתודולוגיה של פוליטיקה השוואתית (ראה הגישה ההשוואתית)

נושאים בפוליטיקה השוואתית
פוליטיקה השוואתית משווה בין משטרים על סמך סוגי משטרים או סוגי דמוקרטיה, למשל. נושאים נוספים שנבחנים במסגרת של פוליטיקה השוואתית הם למשל יחסי גלובליזציה והמדינה, השוואה בין תרבות פוליטית או השתתפות פוליטית במדינות שונות והיחסים בין פוליטיקה ותקשורת המונים. פוליטיקה השוואתית מתעניינת גם בנושאים כמו בחירות, ומרכיבים במדינה כמו קבוצות אינטרס, מפלגות פוליטיות ומערכת מפלגתית, שאלות של חוקה, פרלמנטים ובירוקרטיה

לימוד פוליטיקה השוואתית -צעדים ראשונים
בכדי להתחיל לעשות את הצעדים הראשונים בפוליטיקה השוואתית צריך ראשית כל לשאול מהי פוליטיקה ולהבין לאשורה את התפתחות המדינה המודרנית. לאחר מכן פוליטיקה השוואתית מתחילה לעסוק בנושא של דמוקרטיה וסוגים שלדמוקרטיה, התפשטות הדמוקרטיה.  במסגרת של פוליטיקה השוואתית יש עיסוק נרחב בנושא של משטרים אוטוריטאריים וכן גישה השוואתית לנושא של תרבות פוליטית להשפעתן של תקשורת פוליטית וכן כלכלה פוליטית. מרכיב חשוב בתחום של פוליטיקה השוואתית היא הנושא של השתתפות פוליטית וכן דיון בנושאי בחירות ובוחרים. הפוליטיקה ההשוואתית בוחנת תא המערכת הפוליטית שמורכבת למשל מקבוצות אינטרס וכן סוגי מפלגות מפלגות שונות. נושא נוסף שבו עוסקת פוליטיקה השוואתית הוא השוואה בין עצמאות שופטים ודרך המינוי שלהם וכן מפלגות ומערכות מפלגתיות . נושא נוסף שמעסיק לא מעט את התחום של פוליטיקה השוואתית הוא כל מה שנוגע אל חוקות והמסגרת החוקתית.  כמו כן משווה פוליטיקה השוואתית בין סוגים שונים של פרלמנטים ודרכים שונות שבהן באה הרשות המבצעת לידי ביטוי.

אין ספק כי התחום של פוליטיקה השוואתית היא תחום מרתק וכאן במאמר הקצר הזה תוכלו למצוא את קצות החוט, בצורת קישורים למאמרים וסיכומים על נושאים במסגרת של פוליטיקה השוואתית, אל התוודעות לעולם המרתק והעשיר לאין ערוך הזה של פוליטיקה השוואתית. No comments:

Post a Comment