Friday, December 23, 2011

סיכום: ליבי במזרח \ ריה"ל


לבי במזרח/ ריה"ל

לבי במזרח של ריה"ל שייך לשירת ציון ושירי החול. השיר עוסק בכמיהתו של המשורר לירושלים החרבה. הערגה כל כך חזקה עד כי הוא מוכן לעזוב את מקומות ולוותר על כל הטוב הסובב אותו לטובת עפר ירושלים.
בשיר המשורר מתאר את כל קשיו בדרך להגשמת חלומו – ההגעה לירושלים.

ניתוח השיר

בבית הראשון של ליבי במזרח המשורר מדגיש את הניגוד בין מקומה של נפשו ובין מיקומו הפיזי. ליבו של המשורר נמצא במזרח – בירושלים בעוד הוא יושב במערב – ספרד.  המשורר אינו יכול ליהנות מהאוכל שהוא אוכל, האוכל בשיר הוא מוטונימיה להנאות החיים. חיוו של המשורר אינם חיים והוא אינו יכול לחיות אותם לולא ישיבתו בציון.

בבית השני בשירליבי במזרח המשורר תמהה כיצד הוא יקיים את נדרו. אשרי זהו נדר שתוכנות סגפנות – הימנעות מהנאות החיים. נדרו של ריה"ל בשיר הוא "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".  בסוגר של הבית ריה"ל מספר על המצב המדיני, ציון בחבל אדום (בשליטת הנוצרים) והוא כבול בשלשלאות האימפריה הערבית ששולטת בספרד.

בבית השלישי שלליבי במזרח ריה"ל מספר על הנכונות שלו להקריב מעצמו למען הגשמת חלומו. הוא מוכן לוותר על כל טוב ספרד על מנת לראות את עפר ירושלים – עפר דביר נחרב. הדביר מטונימי לבית המקדש וירושלים.


קישוטי לשון בשיר ליבי במזרח

תקבולת ניגודית – כל ההיגדים בשיר כתובים בתבנית ניגודית, הניגודים בשיר מקושרים לתוכן השיר – איפה שהוא נמצא ואיפה שהוא רוצה להיות.
מערכת הצימודים בשיר – צימודים – מטרתם לקשט את השיר אך הם תורמים למשמעויות שונות. בשיר קיים צימוד שונה אות: חבל, כבל. חבל – אזור, כבל – שלשלת. הצימוד מכפיל את המשמעות של המלה האחרת לדג' ציון היא גם בחבל הנוצרים אבל היא גם כבולה על ידם. צימוד נוסף הוא הצימוד: יקל, יקר מטרת הצימוד הזה הוא לחדד את ההבדל בין ספרד לירושלים.
בשיר, מילים רבות באות לפני ה '/'. כתיבה זו מעידה על עוצמת הרגישות של ריה"ל בעת כתיבת השיר.
חרוז מבריח – Xרב
תפארת הפתיחה – קיימת חריזה פנימית בבית א': מערב,יערב וגם צימוד גזרי: מערב, יערב.
חריזה פנימית – נדרי, אשרי. ראות, עפרות.

בשיר ליבי במזרח קיימים אזכורים מקראים רבים עם זיקה למגילת איכה (המילה "איכה") ולתהילים (לדג' הפסוק "כרחוק מזרח ממערב").

ראה גם: לבי במזרח

No comments:

Post a Comment