Sunday, December 11, 2011

אפלטון - סופיסטן


הדיאלוג סופיסטן:
·         הדוברים: תיאדורוס (מתמתיקאי – מומחה באסטרונומיה, אפלטון היה נוכח בהרצאותיו, תאיטיטוס (מתמתיקאי, תלמידו של תיאדורוס), סוקרטס, האורח איש מאלאה (מומחה בסופיסטים ובקשר בין אומנות הסופיסטים לבין פילוסופיה האילאתית).
·         האסכולה האילאתית: עפ"י האורח מאלאה התחילה בקסנופנס (ולא בפרמינדס).
·         משל הדיג בחכה: מתודת החלוקה: ביצוע הבחנה בין שניים עד להגיע להסבר מניח את הדעת => חלוקה ((diaresis
·         העיקרון הלוגי: מושג משלים. אם א', אז מושגו המשלים הוא כל מה שאינו אדום. כך גם החלוקה: בהכרח לא יהיה עוד חלוקות חוץ מהשניים (ממצא ומוציא).
·         סכמת החלוקה של הדיג בחכה: אומנות רוכשת, שובה, ציידת, [...], דייג בחכה.
·         מדוע להביא משל כה סתמי: ללמד את השימוש במתודה ולהזהיר על גמישות המתודה, לשים באירוניה את הסופיסטים.
·         חילקנו את הדיג בחכה, עכשיו נחלק את הסופיסט: 7 הגדרות חלוקה לסופיסט
-         חלוקה ראשונה של הסופיסט.
-         שתיים עד ארבע: הגדרות לא מעניינות מבחינה פילוסופית.
-         חלוקה חמישית: הבלטת אומנות הויכוח כמאפיין של הסופיסט.
-         חלוקה שישית: הבלטת האומנות המטהרת את הנשמה – חינוך (אלנכוס), מאפיין סוקרטי ברור, מדוע? סופיסטן היא דמות חמקמקה שעדיין לא הצלחנו להגדירה. סוקרטס הוא סופיסטן.
-         הגדרה 7 לסופיסט: הסופיסט מתיימר לדעת הכל. לכן מבליט אפלטון את אמנות החיקוי. צריך להוכיח שיש חיקוי וכיצד החיקוי יתכן:
1.       חייבים להוכיח שקיימת אפשרות של טעות (אחרת איך יתאפשר החיקוי?).
2.       חייבים להוכיח שהטעות שייכת גם לשפה: יתכן שיש דבר כזה טעות, אך אולי לא במחשבה ובשפה?
אחרי הפילוסופיה האליאתית (פרמינדס וזנון) יש חלוקה לשני זרמים עפ"י תיאור אפלטון:
1.       המטריאליסטים – מוניזם של חומר. הכל חומר.
2.       ידידי הצורות – אפלטון הוגה מושג הצורה, פה הוא מבקר את עצמו ואת חבריו.
הוכחה מספר 1 (קיימת אפשרות לטעות):
רעיון התמזגות האידאות: עד כה תוארה האידאה כסטטית, מובחנת מכל דבר אחר ולא ניתנת לשינוי. אבל כאן מכניס אפלטון את עקרון המיזוג של האידאות: האידאות מעורבבות אחת בשנייה.
רעיון התמזגות האידאות מגיע כדי לטעון שהטעות אפשרית וכך לאפשר את אומנות החיקוי.
השלילה הלא אבסולוטית: א' הוא לא ב'. לא כמו א' הוא כל מה שלא א'.
בסופיסטן, לאפלטון יש שני שימושים שונים במושג ההווה (to be): קיום, אוגד (פרידיקציה – הצמדת תכונה).  לפניו כולם השתמשו בפועל to be באותו מובן.
ההבחנה הפילוסופית בין שני המושגים מאפשרת את עקרון התמזגות האידאות. הוכחנו שאפשר לדבר על מה שאיננו.
הוכחה מספר 2 (קריטריון לטעות):
מבנה השפה הוא מבנה של נושא ונשוא. כמניחים נושא ומה שנאמר בנשוא אינו מתאים => אז יש לנו טעות בשפה.
יש אפשרות לטעות בשפה. וגם במחשבה => השפה שאינה מושמעת בקול. =>אפשר לתקוף את הסופיסטים.
תורתהאידאות (הסתכלות מקיפה):
· עד כה הוצבה אידאת הטוב מעל לכל. בסופיסטן מציב אפלטון 5 קריטריונים כלליים של האידאות: הווה, דומה, שונה, תנועה, מנוחה. הקריטריונים אינם עוסקים במהות אלא מקטלגים.
· יחסים מורכבים בין האידאות. האידאה כבר לא מושג פשוט.
· קשר לוגי בין האידאות.
· עולם האידאות מקבל אלמנט של חיות (אפילו תנועה ממשית). הוא כבר לא סטטי כמו בכתביו האמצעים.
·  תפקידי מתודת החלוקה:
-          מעניקה הגדרה ונענה לדרישה הסוקרטית למתן ההגדרה.
·         מסורת סוקרטית:
א.      הדיאלוג הוא אינו אלנכוס (יש שאלות ותשובות, אבל לא אלנכוס)
ב.       סוקרטס שותק.
ג.        התרחקות מהכלים הפילוסופים של סוקרטס.
ד.       אולי עקיצה (נתון לפירושים): בהצגת ההגדרה השישית של הסופיסטן.
תובנות חשובות:
·         התובנה האונטולוגית הגדולה: ההבחנה המודעת בין 2 שימושים שונים בפועל to be
·         התובנה האפיסטמולוגית: עד כה הייתה מהי הידיעה. עכשיו הוכחת הטעות.
·         טענות לגבי מבנה של השפה.
בעיות:
·         בעיית הקשר בין העולם הגשמי לעולם האידאות: מהו "נטילת החלק"? מה הקשר בין העולמות. יכול לערער את מושג האידאה אונטולוגית.
·         אידאת התנועה בעולם האידאות: האם התנועה בעולם האידאות היא ממשית? אם כן כיצד היא בעולם האידאות שצריך להיות סטטי.
עוברים לאריסטו...

No comments:

Post a Comment