Friday, December 23, 2011

העצם על פי אריסטו


מהו העצם על פי אריסטו – תשובה שנייה עפ"י מטפיסיקה זיתא

אריסטו נותן ארבעה איפיונים להוויה/עצם (ousia):
1.       המהות או הצורה (אידוס) - העצם זה מה שאני יכול להכיר. זה הדבר העונה על השאלה "מהו זה?" (מקביל לעצם המשני המוצג בקטגוריות).
2.       הכללי - האוניברסל/הכולל הוא אותו הדבר הנמצא ביותר מדבר אחד. הכולל שייך לדבר אך הוא איננו שייך לדבר כשלעצמו. הכחול שייך לשולחן אך הוא אינו שייך לשולחן כשלעצמו. (אריסטו פוסל את המושג הזה כי מושגים כוללים שאינם עצמים תלויים בהכרח בעצם . לא יתכן חוור ללא סוקרטס או אדם)
3.       הסוג - שייך לדבר כשלעצמו. המין (eidos) כפוף לסוג וכלול בתוכו. לדוג' המינים אדם, סוס וכו' כפופים לסוג בעל החיים.
4.       הנתון, המצע (סובסטרטים) הנושא את התכונות, אותו הדבר השורד בשינויים (מקביל לעצם הראשוני בקטגוריות).
·         למורכבים אין הגדרה: לא נוכל להגדיר "אדם חוור". נוכל להגדיר "אדם" ונוכל להגדיר את הפרידיקט "חוור". האוסיה היא מה שאפשר להגדיר. המושא של ההגדרה היא האוסיה.
·         "הווה נאמר באופנים רבים אבל תמיד ביחס לדבר אחד": יש הרבה דברים שהם הווים: סוקרטס הוא יפה, והוא רופא, והוא מכוער, אולם ההווה הבסיסי והראשוני של סוקרטס הוא אדם.
עצם ומהות
·          לפי אריסטו המצע (החומר) אינו יכול להיות ההוויה. המצע הוא מה שנשאר כאשר שולל את כל הצורה (אידוס) של החומר. לא ניתן להגדיר את החומר בפני עצמו, הוא חייב שיהיה זה חלק מהצורה.
·         העצם מזוהה עם הסיבה הצורנית.
·         מה שחשוב בצורה הוא הארגון והמבנה, התפקיד או התכלית. הבית מוגדר עפ"י תכליתו (האדם גר בו) ולא עפ"י החומר ממנו הוא עשוי (ערמת אבנים).

מהו האוסיה עפ"י המטפיזיקה?
·         עפ"י הקטגוריות העצם הראשוני (לדוג' מיצי) הוא האוסיה. העצם המשני (לדוג' חתול) הוא אינו ההגדרה הקרובה ביותר לעצם.
·         במטפיזיקה, מה שממשי אצל סוקרטס הוא האידוס שלהם. הממשי הוא מה שניתן להכרה. ומה שניתן להכרה אינו סובייקטיבי => אריסטו הופך את הממשי להיות האידוס של הדבר. האוסיה היא איננה העצם הראשוני כפי שהוגדרה בקטגוריות אלא המהות המשנית של העצם כפי שהוגדר בקטגוריות.
·         יש פה דואליות: אריסטו מנסה להחזיק את החבל בשני קצוותיו.
·         הוא חייב לשמור על הסתירה הזו: או שהוא מוותר במידת מה על הממשות של העולם הגשמי (ונהיה אפלטוני יותר בתפיסתו, דבר שהוא לא מעוניין בו) או שהוא יגיד שהממשות היא העולם הגשמי ואז הוא לא יוכל להסביר אותו (כי אם אין צורה לא נוכל להכיר את העולם).
מה פירוש מה שהווה באשר הוא הווה?
·         "על פי המזדמן" – היפוקרטס הוא רופא עפ"י המזדמן.
·         "כשלעצמו" הוא אדם או בעל חיים.
·         היפוקרטס מוליד ילדים באשר הוא בעל חיים, הויוקרטס מרפא חולים באשר הוא רופא. הוא מרפא חולים "על פי המזדמן".

No comments:

Post a Comment