Sunday, December 11, 2011

סיכום: שומפטר- תיאוריה אחרת על הדמוקרטיה


שומפטר- תיאוריה אחרת על הדמוקרטיה:
המאמר עוסק בביקורת על המודל הדמוקרטי הקלאסי. השאלה שנמצאת במרכזו היא האם התיאוריה הקלאסית של הדמוקרטיה מהימנה ומייצגת נכונה את המשמעות של הדמוקרטיה. שומפטר מציע תיאוריה חליפית, מציאותית יותר, לפיה הדמוקרטיה הינה הסדר מוסדי לשם השגת הכרעות פוליטיות שלפיו נמסרת ליחידים סמכות של הכרעה תוך מאבק על קולות העם. כדי לבסס את טענתו, מציג שומפטר שבע טענות המוכיחות את עדיפות התיאוריה שלו על פני התיאוריה הקלאסית: הוא מראה כי התיאוריה שלו מציעה הבחנה ברורה יותר בין משטרים שונים; בהתאם למציאות, היא מכירה בחשיבות המנהיג, שרק באמצעותו עולים לסדר היום הפוליטי אינטרסים של קבוצות שוליים; התיאוריה מתייחסת ליתרונות התחרות החופשית בדמוקרטיה וזאת בצורה ריאלית שאינה פוגעת בעקרון הדמוקרטי; כמו גם לעובדה כי חירותו האישית של הפרט, שאיננה תנאי מספק למשטר דמוקרטי, נשמרת בגבולות מינימליים בזכות עקרון התחרות; מכאן שהעם מאשר את קיומה של ממשלה או מפיל אותה, אך הוא אינו מפקח עליה; משום כך, אין צורך ברוב יחסי, וגם רוב פשוט ישיג את אותה הפעולה הנדרשת מהעם. לאחר מכן בוחן שומפטר את קוויה העיקריים של התיאוריה מול המציאות ומאשרר את הטענות שהעלה באמצעות השוואת משטרים ודוגמאות היסטוריות. מתוך כך הוא טוען כי גם המפלגות אינן מוגדרות באמצעות עקרונות, אלא באמצעות המאבק על השלטון כך שהאמצעים הופכים לחלק ממהותה של הפוליטיקה. 
הוא מציע לנטוש את ההגדרה של הדמוקרטיה- הוא אומר שצריך להחליפה בגישה פרוצדורלית מינימליסטית ע"מ שלא תשמש לאנשים מסויימים דברים נוראים בשם העם. הגדרתו היא ליברלית קיצונית
דמוקרטיה היא הסדר מוסדי לשם השגת הכרעות פוליטיות, לפיו נמסרת ליחידם סמכות של הכרעה תוך מאבק של תחרות על קולות העם. הוא טוען זאת הגדרה יותר מהימנה ועדיפה נורמטיבית. הוא טוען שלא יכול להיות ביטוי אמיתי של רצון העם לפי הגדרות קלאסיות ומה שחשוב זה הנוהל ולא המהות.
"תיאורמת אי האפשרויות של ארו" (ארו הוא כלכלן חתן פרס נובל בכלכלה)-הראתה שאין שיטת בחירות שיכולה לבטא באופן מושלם את רצון הרוב, הבעיות הן בעיות מתמטיות טהורות. כל שלטון דמוקרטי לא יכול לעטון כי הוא פועל לפי רצון הרוב או רצון העם. זה אומר כי צריך ריסון למע' הדמוקרטיה. מפלגה היא רק מכשיר להתחרות על השלטון. אחת התכונות החיוביות בהגדרתו של שומפטר-דמוקרטיה לפי הגדרה שלו.
הבעיות עם הגדרתו של שומפטר- שוללת קדמה-אנשים לא ינסו לקדם את החברה.


No comments:

Post a Comment