Friday, December 23, 2011

אמנון אני חולה \ אבן גבירול - סיכום


אמנון אני חולה / שלמה אבן גבירול

שיר חשק אהבה:
 1. אמנון אני חולה קראו אליי תמר
  כי חושקה נפל ברשת וגם מכמר
 2. רעי מידעי אלי אביאוה
  אחת שאלתי מכם אשר אמר:
 3. קשרו עטרת על ראשה והכינו
  עדיה ושימו על ידה בכוס חמר
 4. תבוא ותשקני , אולי תכבה אש
  ליבי אשר בילה בשרי אשר סמר.

פירוט השיר:
1. אמנון , כלומר אני, חולה ואני מבקש לקרוא לתמר. ביניהם יש אהבה מיוחדת משום שהם אח ואחות ויש ביניהם אהבה לא מקובלת.
- בשיר הוא לא באמת חולה הוא היה חולה אהבה והוא מבקש לקרוא לתמר משום שהוא חושק בה, הוא לכוד ברשתה (מטאפורה- מכמר= רשת דייגים) – הוא חוזר במילה נרדפת על זה כדי להדגיש את דבריו.
2. הוא מבקש שיביאו את תמר אליו
3. והוא מבקש שיכינו אותה ושיקשטו אותה כדי שיכתיר אותה לאהובתו ורעייתו.
עדייה- תכשיטים
חמר יין- הוא מבקש לשים כוס יין בידה
4. כדי שהיא תשקה אותו מיינה ותרווה את צימאונו אליה ותפנק אותו (המשמעות גדולה יותר מלשתות יין) ואולי כך הוא מאמין שהיא תרפה את מחלתו כי האהבה בשבילו היא סבל רב, ואם היא תהיה איתו זו תהיה אהבה של אושר.
בלה- מסמלת דבר והיפוכו:
א.      בילוי (כיף)
ב.      בלוי (שחוק) – בשיר המשמעות הזו היא הנכונה , משום שהוא אומר שבגלל שאהובתו לא איתו הוא הפך להיות בלוי ורק היא תוכל לרפאו.
בשרו סמר והוא קיבל צמרמורת.

אמצעים אומנותיים באמנון אני חולה:
מבנה השיר: בשיר 4 בתים וצזורה בסופם, ובבתים 3 וארבע יש גם גלישה.
חרוז מבריח: מר – סמר, חמר.. ויש קשר כי החרוז מבריח מתאר את מצב הדובר מר.
מצלול: בבית האחרון יש חזרה על האות ש' וזה ממקד ויוצר משמעות של אש.
רמזים ושיבוצים: תמר המקראית, המשורר לוקח כמוטיב אהבה אסורה ויש רמיזות בשיר בקשר לזה.
קונוטציה מקראית- ע"פ התנ"ך- אמון טוען שהוא חולה והוא רוצה שאחותו למחצה תבוא ותטפל בו ושתכין לו אוכל ושיראה איך היא עושה זאת, כשהיא מגישה לו אותו הוא מסכים לאכול רק אם היא תאכיל אותו. הוא דורש ממנה לשכב איתו ומפני שהיא מסרבת בטענה שזה חרפה הוא אונס אותה. אחרי האונס הוא שנא אותה שנאה גדולה יותר מאשר האהבה שהוא חש כלפיה משום שהיא הייתה עדות למעשיו הרעים (מאשים את הקורבן), ולכן הוא מגרש אותה והיא מתאבלת וקורעת את הכותנה מעליה שמסמלת בתולין.
אבשלום אמר לה לא להגיד כלום ולכן המלך דויד לא דיבר איתו ועם אמנון.
הנקמה באה לאחר שנתיים: הם הולכים לגז ואבשלום אחיה למחצה של תמר מבקש מנעריו להשקות אותו יין ואז הם רצחו אותו.

לעומת זאת, בשיר אין סיפור של רצח, נקמה, סטייה או מוות.

No comments:

Post a Comment