Friday, November 18, 2011

מבוא לתקשורת המונים - סיכומים

מבוא לתקשורת המונים - סיכומים
להלן תמצאו שורה ארוכה וממצה של סיכומים של מבוא לתקשורת המונים. הסיכומים בתקשורת המונים מכסים נושאים שונים בקורס מבוא לתקשורת המונים וכן סיכומי מאמרים בתקשורת המונים. בתוך הסיכומים עצמם תמצאו קישורים למידע נוסף בנושאים שונים בתקשורת המונים או לסיכומי מאמרים רלוונטיים, בכדי לאפשר למידה אינטואיטיבית וזורמת על בסיס הסיכומים באינטרנט. בהצלחה!


מבוא לתקשורת המונים - סיכומים
המצאת הדפוס
חינוך ולמידה
הגדרת תקשורת המונים
מאפייני תקשורת המונים
מודלים בתקשורת המונים
מודלים תקשורתיים - סקירה כללית
מודל פיסק
היסטוריה של התפתחות אמצעי התקשורת
התיאוריה המבנית תפקודית
אסכולת סדר היום (עוד על תיאוריית סדר היום)
אסכולת החברות
אסכולת ההשפעות המוגבלות
הגישה התרבותית-פרשנית
 הגישה הביקורתית (גיטלין)
פמיניזם
דטרמיניזם טכנולוגי  - מקלוהן ואיניס
ספירלת השתיקה
גישת הבניית המציאות
גישות ביקורתיות בתקשורת המונים
עבודה עיתונאית
קריטריונים ליצירת חדשות
עניין ציבורי ואילוצים מבניים
חדשות
העיתונות הצהובה
סוגי חדשות
מקורות מידע עיתונאים
הראיון העיתונאי
צילום עיתונאי
ייצוג במדיה
פרסומות
פרסומות - אסטרטגיית מסר
פרסומות וסטריאוטיפים
הסרט התיעודי
תוכניות מציאות - ריאליטי
אופרות סבון
טלנובלות
מבנה הדרמה
תקשורת המונים - סיכום

סיכומי מאמרים בתקשורת המונים:

תיאוריות פונקציונליסטיות -השפעה חלשה:...............................................................................................
מאמר2: התיאוריה המבנית תפקודית-כספי     תקציר.........................................................................
מאמר 3:תקשורת המונים ,טעם פופולריופעולה חברתית    תקציר................................................................
מאמר 4: כ"ץ – "הזרימה הדושלבית של התקשורת"תקציר........................................................................
מאמר 5:כ"ץ-תפקידם של אמצעי תקשורת המוניים בישראל תקציר............................................................
מאמר 6: אסכולת השימושים והסיפוקים תקציר.........................................................................................
מאמר 7:התפשטותם של חידושים-רוג'רס      תקציר..................................................................................
מאמר 8:אסכולת הפצת החידושים (דן כספי-מקראה) תקציר......................................................................
תיאוריות פונקציונליסטיות -השפעה חזקה:................................................................................................
מאמר 9:דה פלר: "תיאוריית התלות של המדיה".........................................................................................
סוציאליזציה-חיברות................................................................................................................................
מאמר -10"ארצ'י בנקר"............................................................................................................................
מאמר 11) צ'אפי וקניהן – "לומדים על פוליטיקה מהחדשות".......................................................................
מאמר 12: ספירלת השתיקה......................................................................................................................
מאמר 13: סדר יום....................................................................................................................................
תיאוריית הדטרמיניזם הטכנולוגי...............................................................................................................
מאמר 14: מאפייני התקשורת האלקטרונית / מאירוביץ...............................................................................
מאמר 15: מהפך העוצמה / טופלר..............................................................................................................
תיאוריות ביקורתיות:.................................................................................................................................
מאמר 16: אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא – גייטלין....................................................................................
מאמר 17: השפעת הטלוויזיה על אלימות – גרבנר וגרוס...............................................................................
תיאוריות  ומודלים תרבותיים:....................................................................................................................
מאמר 18: טלוויזיה פוליסמיות ופופולריות (פיסק)........................................................................................
תיאוריות וגישות עכשוויות:........................................................................................................................


ראה גם: מושגים בתקשורת המונים
סיכומי מאמרים בתקשורת
תקשורת המונים - סיכום
מבוא לתקשורת המונים
הסיכומים בתקשורת המונים, כמו כל הסיכומים באתר סיכומים, מפורסמים כאן לרווחת הכלל. אין האתר נושא באחריות לטיב הסיכומים או לגורלו של מי שיבחר ללמוד את מבוא לתקשורת המונים או כל קורס אחר שהסיכומים שלו נמצאים כאן באתר רק על בסיס הסיכומים כאן ויכשל בצורה אומללה בקורס. זה לא עלינו אם אתם טמבלים!

No comments:

Post a Comment